Scroll Top
świnia zdrowie dobrostan

Są zasady pomocy na bioasekurację z PS dla WPR
Fot. boatguy z Pixabay

Są zasady pomocy na bioasekurację z PS dla WPR
Fot. boatguy z Pixabay

Jakie „Wytyczne szczegółowe” dotyczące pomocy na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF” w ramach PS dla WPR?

Trzeba wskazać na „usamodzielnienie” tej interwencji, choć główne cele i zasady udzielania pomocy nie zmieniają się w stosunku do udzielanej dotychczas w ramach PROW 2014-2020 jako „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Jeszcze do 24 lutego 2023 r. wnioski o wsparcie z tego działania PROW (9 nabór) przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak podała agencja kilka dni temu, w ramach trwającego naboru przyjęto dotychczas 52 wnioski, a kwota oczekiwanej pomocy, która z nich wynika, to 2,6 mln zł.

Nie podano podziału na wnioski dotyczące bioasekuracji i te łączące się z nawodnieniem.

Teraz – zgodnie z Planem Strategicznym dla WPR – interwencja adresowana do rolników zapobiegających ASF będzie wyodrębniona.

Przygotowano projekt wytycznych, dotyczących realizacji zadań związanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, w szczególności potrzebnych do opracowania ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, regulaminu naboru wniosków oraz procedur dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.10.3 „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF” Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Do 3 marca 2023 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

Refundacja lub ryczałt

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych lub w formie zryczałtowanej ustalonej wg kosztów jednostkowych.

Przysługuje na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł (z wyjątkiem operacji, w przypadku, których pomoc przyznawana jest na podstawie kosztów jednostkowych) i do maksymalnej wysokości 100 000 zł (udzielonej beneficjentowi w ramach tego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PS WPR).

Pomoc przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów kwalifikowalnych operacji lub, w przypadku kosztów jednostkowych, w wysokości 80% sumy iloczynów kosztów jednostkowych oraz odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram lub furtek.

W przypadku ogrodzenia, przyjmuje się indykatywne koszty jednostkowe za wykonanie:  metra bieżącego ogrodzenia – 290 zł, bramy – 2 630 zł, furtki – 890 zł. Koszty jednostkowe będą aktualizowane, w przypadku zmian poziomu kosztów uwzględnianych przy ich szacowaniu, w tym związanych ze wskaźnikiem inflacji – zapowiedziano.

Pomoc od 50 sztuk

Pomoc ma przysługiwać posiadaczowi samoistnemu lub zależnemu nieruchomości, na której rolnik prowadzi średniorocznie chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub hodowlę ras rodzimych, objętych programami ochrony zasobów genetycznych lub świń czystych ras wpisanych do ksiąg hodowlanych i uczestniczących w realizacji programów hodowlanych zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarejestrowanych na nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja.

Nie tylko na ogrodzenie lub nieckę

Wszystkie inwestycje muszą być prowadzone w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na wykonaniu ogrodzenia chlewni lub budowie lub przebudowie lub remoncie budynków lub budowli w celu utworzenia zadaszonej niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią.

Możliwe jest też wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, w szczególności takie jak brama, kurtyna lub tunel.

Inna możliwość to przebudowa lub rozbudowa lub remont przeprowadzone tak, aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń – w tym zakupu i montażu urządzeń do dezynfekcji obuwia, szaf do przechowywania odzieży roboczej, umywalek lub pryszniców, wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej, kosztami transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji, kosztami rozbiórki lub utylizacji pochodzących z rozbiórki materiałów szkodliwych, pod warunkiem że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji.

Można też liczyć na pomoc w budowie lub przebudowie magazynu do przechowywania słomy dla świń, wraz z kosztami transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji, a także przy zakupie i wykonaniu robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie.

Wspierana będzie również przebudowa lub remont pomieszczeń na nieruchomości, na której prowadzony jest chów lub hodowla świń, w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

  1. średnioroczna liczba świń w stadzie – jeśli wynosi:

a) nie mniej niż 50 i nie więcej niż 800 świń – przyznaje się 6 punktów,

b) powyżej 800 i nie więcej niż 1200 świń – przyznaje się 4 punkty,

c) powyżej 1200 świń – przyznaje się 2 punkty;

  1. jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 1 punkt;
  2. jeżeli operacja dotyczy przebudowy lub rozbudowy lub remontu chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, w celu umożliwienia zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń – przyznaje się 3 punkty;
  3. jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który prowadzi hodowlę ras rodzimych lub czystych – przyznaje się 6 punktów.

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 2 punkty, a za kryteria rozstrzygające przy zbiegu liczby punktów uznano mniejszą liczbę świń i wcześniejszą datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Czego nie wolno?

Określono, że okres związania z celem to 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Beneficjent w tym czasie powinien utrzymać średnioroczną liczbę świń na poziomie co najmniej 90%, liczonych od wartości wskazanej w umowie.

Jeżeli beneficjent otrzymał punkty za kryterium „hodowla świń ras czystych lub rodzimych”, jest zobowiązany do prowadzenia przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej hodowli ras rodzimych lub ras czystych.

Zwrot pomocy może dotyczyć nawet 100 procent – przy nieutrzymaniu średniorocznej liczby świń na poziomie co najmniej 90 proc. czy zaprzestaniu hodowli ras rodzimych lub czystych w pierwszym roku – do 30 proc., przy dopuszczeniu się tego samego w trzecim roku.

Czytaj też:

Wyższe dofinansowanie na ogrodzenia przed ASF

Posty powiązane

error: Content is protected !!