Scroll Top
euro

Jakie płatności trafią do rolników w ramach Planu Strategicznego dla WPR?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jakie płatności trafią do rolników w ramach Planu Strategicznego dla WPR?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jakie zasady płatności bezpośrednich i krajowych w ramach Planu Strategicznego dla WPR?

Najkrócej mówiąc – w zasadzie takie jak teraz. Utrzymano rodzaje płatności i zasady ich przyznawania.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało i skierowało do opiniowania projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zaskoczenia – ani znaczących zmian w stosunku do tego, co obowiązywało dotychczas –  nie ma.

Zachowano dotychczasowe rodzaje płatności i zasady ich wypłacania, a także wymogi, które trzeba spełnić, aby płatności otrzymać.

Zmiany dotyczą raczej nazw

„Podstawowe wsparcie dochodów” rolnicy znają jako jednolitą płatność podstawową czy też obszarową.

Więcej o gruntach kwalifikujących się do dopłat:

Które hektary kwalifikują się do dopłat według Planu Strategicznego?

Znają też płatność redystrybucyjną (nazywaną też „do pierwszych hektarów”) – jej pełna nazwa teraz to „uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności”.

Więcej o tej płatności:

Płatność redystrybucyjna w nowej WPR

„Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników” to znana płatność dla młodych (obejmuje też osoby prawne lub grupy osób, kierowane przez młodych rolników).

Więcej o tej płatności:

Płatność dla młodych rolników w nowej WPR

Znane są też płatności związane z produkcją.

„Płatnościami związanymi z produkcją do powierzchni upraw” nazwano znane płatności do: roślin strączkowych na nasiona (dodano wymóg zbioru nasion, co ma ukierunkować wsparcie na produkcję pasz – płatność dotyczy upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi oraz ich mieszanek), roślin pastewnych (płatność do esparcety, koniczyny, komonicy, lędźwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki oraz ich mieszanek i mieszanek z roślinami uprawianymi na nasiona), ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, truskawek, lnu, konopi włóknistych.

„Płatności związane z produkcją do zwierząt” to płacone i teraz  płatności do bydła, krów, owiec i kóz.

„Przejściowe wsparcie krajowe” obejmie uzupełniającą płatność podstawową i płatność niezwiązaną (z produkcją – w domyśle) do tytoniu.

Więcej o UPP:

Uzupełniająca płatność podstawowa mogłaby wynosić drugie tyle

Znaczących zmian nie wprowadzono

Tak jak dotychczas, wymagane będzie zawarcie umów (stosuje się do nich przepisy o kontraktacji) z odbiorcami upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów.

Określono (znane, tradycyjne) rejony upraw chmielu.

Powtórzono wymóg wpisania do rejestru upraw konopi i przyjęto, że do uzupełniającej płatności podstawowej będą się kwalifikowały odmiany konopi o zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) nieprzekraczającej 0,3%.

Nowością jest określenie sposobu wyliczania powierzchni płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw w przypadku, gdy dana uprawa jest prowadzona na gruntach, na których występuje system rolno-leśny – powierzchnia kwalifikująca się do tych płatności ma być wyliczana jako iloczyn powierzchni systemu rolno-leśnego, w obrębie której jest prowadzona dana uprawa i współczynnika 0,76. „Współczynnik ten wynika z szacunków przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy na etapie opracowywania ekspertyzy w zakresie stawek na utrzymanie systemów rolno-leśnych założonych w ramach interwencji Planu Strategicznego na lata 2023–2027. Zgodnie z tymi szacunkami udział powierzchni rzędów drzew w powierzchni 1 hektara założonego systemu rolno-leśnego wynosi około 0,24 ha” – uzasadniono.

Szczegółowo określono okresy posiadania (przetrzymywania) zwierząt, mając na uwadze konieczność ukierunkowania pomocy do rolników rzeczywiście prowadzących chów zwierząt objętych płatnościami. Podano też zasady zastępowania zwierząt w okresie przetrzymywania (teraz możliwe także przez nabycie nowej sztuki). Przyjęto najpóźniejszą możliwą datę urodzenia zwierząt (15 maja roku złożenia wniosku, czyli w dniu, w którym jest sprawdzany wiek zwierząt), do których może zostać przyznana płatność związana z produkcją do bydła.

Utrzymano zasady UPP, dookreślono tylko zasady ubiegania się o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej do powierzchni uprawy traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy – rolnik będzie obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie płatności oświadczenie o przeznaczeniu traw na susz paszowy. Określono produkty, które obejmuje sektor suszu paszowego.

W przypadku wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, nie będzie uwzględniany (ewentualny w danym okresie) współczynnik korygujący na potrzeby dyscypliny finansowej.

Wnioski o przyznanie pomocy będą składane przy wykorzystaniu formularza wniosku geoprzestrzennego dostarczonego przez ARiMR. Formularz będzie składany, tak jak dotychczas, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji.

Uznano, że konieczne jest uwzględnienie we wnioskach oświadczeń i informacji o powierzchni gruntów rolnych oraz jednostek gruntu nierolniczego należących do gospodarstwa niezgłoszonych do płatności lub wsparcia, istotnych jednak ze względu na konieczność spełnienia norm GAEC.

Więcej o normach GAEC:

Jakie  normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska według Planu Strategicznego?

W przypadku ubiegania się o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany wniosek będzie zawierać również oświadczenie, że uprawy tych roślin zostaną objęte oceną polową.

W rozporządzeniu omówiono też zasady wsparcia dla spółdzielni (ich limity są wielokrotnością limitów przysługujących członkom).

Więcej:

Spółdzielnia dofinansowana jak gospodarstwo rodzinne

Ponadto określono zasady nakładania kar – „skutecznych, proporcjonalnych oraz odstraszających”, a także odmowy przyznania płatności.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2023 r.

 

Projekt 

Posty powiązane

error: Content is protected !!