Scroll Top
łąka euro

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jakie zasady zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w Planie Strategicznym?

Większe o ok. 16 proc. stawki płatności to najważniejsza różnica w warunkach regulujących zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w PROW i PS dla WPR.

Ogólne warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych zostały określone w  Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Przepisy przedstawionego właśnie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 określają szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty płatności dla interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych i ich wariantów.

Regulacje prawne w zakresie płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych są podobne do tych, jakie obowiązywały w latach 2014–2020 w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego PROW.

Co się zmienia?

Do istotnych różnic należą:

  • zwiększenie od 2023 r. stawek płatności we wszystkich rodzajach interwencji (w stosunku do 2022 r. stawki płatności zostaną, co do zasady, zwiększone średnio o ok. 16%). Ponadto, w przypadku Interwencji 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie – stawki płatności zostaną zróżnicowane ze względu na użytkowość zwierząt;
  • wdrożenie od 2023 r. nowych instrumentów wsparcia, tj. interwencji dedykowanej ekstensywnemu użytkowaniu rolniczemu na trwałych użytkach zielonych na obszarach Natura 2000 – Interwencja 3. Ekstensywne TUZ na obszarach Natura 2000 oraz interwencji mającej na celu wzmocnienie ochrony bioróżnorodności gruntów ornych na obszarach wiejskich – Interwencja 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych (z wariantami: Wariant 1. Wieloletnie pasy kwietne i Wariant 2. Ogródki bioróżnorodności);
  • w Interwencji 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 wsparcie będzie obejmowało również na ochronę zagrożonych gatunków ptaków;
  • rezygnacja ze sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej dla Interwencji 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
  • w przypadku interwencji: 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 oraz 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 – brak konieczności sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych w sytuacji, gdy siedliska przyrodnicze/gatunki ptaków (wodniczka, dubelt) będą wskazane w obowiązujących planach ochrony/planach zadań ochronnych lub w warstwach GIS wynikających z monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Zobowiązania na różnych działkach

W projekcie podano zasady realizowania jednocześnie więcej niż jednego takiego samego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Oznacza to brak możliwości realizacji na jednym obszarze (jednej działce rolnej) kilku zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne realizowane jest od dnia 15 marca roku, w którym beneficjent złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowoklimatycznej. Podejmuje się je na 5 lat.

Projekt rozporządzenia określa rodzaje użytków rolnych i obszarów przyrodniczych, które mogą być objęte konkretnym zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz wskazuje dodatkowe warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby możliwe było przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach konkretnego zobowiązania.

Szczegóły w projekcie. 

Czytaj też:

„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW dostosowane  do  Planu  Strategicznego dla WPR

Posty powiązane

error: Content is protected !!