Scroll Top
Fot. RitaE z Pixabay łąka

Zmiany wprowadzane w ekoschematach będą miały zastosowanie do wniosków składanych od marca.
Fot. RitaE z Pixabay

Zmiany wprowadzane w ekoschematach będą miały zastosowanie do wniosków składanych od marca.
Fot. RitaE z Pixabay

Jakie zmiany w ekoschematach 2024?

Ostatnie propozycje zmian – obejmujące już wnioski składane w trwającej od marca kampanii 2024 – przedstawiło MRiRW. Oprócz nowego ekoschematu, polegającego na ugorowaniu, wprowadzono zmiany doprecyzowujące oraz o charakterze technicznym.

Zawiera je projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Oczywiście najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowego ekoschematu zamiast konieczności realizowania normy GAEC 8 w części dotyczącej obowiązku przeznaczenia co najmniej 4% gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne.

Wymogi dla płatności do gruntów wyłączonych z produkcji określono następująco:

1) nie prowadzi się wypasu i koszenia,

2) nie stosuje się środków ochrony roślin – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca.

Zmiany obejmują też ekoschemat Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi w ramach praktyki Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt – dotyczą sytuacji, w której składane jest przez rolnika oświadczenie o posiadanych przez niego lub jego małżonka zwierzętach trawożernych, co jest niezbędne do ustalenia spełnienia warunku odpowiedniej obsady zwierząt. Teraz oświadczenie złożą tylko posiadacze dwóch gatunków zwierząt jeleniowatych, tj. danieli i jeleni szlachetnych. Jest to skutkiem trudności w znakowaniu tych zwierząt. Natomiast w przypadku pozostałych gatunków zwierząt, tj. alpak, lam oraz niektórych koniowatych, czyli mułów i osłów, dotychczas objętych możliwością złożenia ww. oświadczenia, trudności dotyczące znakowania nie występują. Jednocześnie zaznaczono, że wzywani do złożenia oświadczenia będą tylko ci rolnicy, którzy mają zarejestrowaną siedzibę stada, ale z informacji zawartych w komputerowej bazie danych wynika, że liczba zwierząt jest mniejsza niż 0,3 DJP.

W projekcie doprecyzowane zostało, jakie dokumenty powinien posiadać rolnik w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe oraz zarządzanie składnikami odżywczymi w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia.

Wprowadzono zmiany polegające na uzupełnieniu katalogu uchybień w przypadku praktyki Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt.

Proponowane zmiany będą miały zastosowanie do wniosków składanych w trwającej kampanii 2024 r.

 

Czytaj też:

Kiedy kolejne zmiany w Planie Strategicznym i w ekoschematach?

Posty powiązane

error: Content is protected !!