Scroll Top
rżysko słoma

Rzepak wyłączony będzie z wymogu „udział łącznie zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie przekracza 65%”, pod warunkiem, że wprowadzony zostanie wymóg przyorania całości słomy pozostałej po zbiorze rzepaku – od 2024 r.
Fot. Joe z Pixabay

Rzepak wyłączony będzie z wymogu „udział łącznie zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie przekracza 65%”, pod warunkiem, że wprowadzony zostanie wymóg przyorania całości słomy pozostałej po zbiorze rzepaku – od 2024 r.
Fot. Joe z Pixabay

Jakie zmiany w ekoschematach?

MRiRW przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zmiany dotyczą:

– praktyki Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt i mają na celu umożliwienie uwzględnienia zwierząt trawożernych do wyliczenie obsady DJP w przypadku, gdy posiadacz zwierząt nie dokonał ich rejestracji w komputerowej bazie danych, na mocy odstępstwa w zakresie chowu jeleniowatych lub z przyczyn od niego niezależnych;

– praktyki Zróżnicowana struktura upraw w związku z decyzją Komisji Europejskiej nr CCI: 2023PL06AFSP001 zatwierdzającą zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w części dotyczącej interwencji I 4.2 Ekoschemat – Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami;

– kwestii łączenia ekoschematów z pakietem 1 Rolnictwo zrównoważone w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 na powierzchniach dodanych do zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Oświadczenia rozwiążą problemy z rejestracją zwierząt jeleniowatych i wielbłądowatych

W związku z zaistniałym problemem z rejestracją zwierząt jeleniowatych i wielbłądowatych w komputerowej bazie danych IRZ, istnieje konieczność wskazania rozwiązania umożliwiającego rolnikom wnioskowania o ekoschemat Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi w pierwszym roku wdrażania.

Z czego wynika ów problem? W przypadku wielbłądowatych obowiązującą formą znakowania jest wszczepiany transponder lub kolczyk, natomiast w przypadku jeleniowatych – też transponder lub kolczyk, a dodatkowo tatuaż. Ponieważ żaden z producentów środków identyfikacji dla zwierząt nie wyraził zainteresowania rozszerzeniem swojej oferty na środki identyfikacji dla jeleniowatych i wielbłądowatych, dopuszczonym prawem i dostępnym środkiem identyfikacji jeleniowatych pozostaje tatuaż, natomiast w przypadku wielbłądowatych w chwili obecnej nie są dostępne środki, za pomocą których posiadacze mogliby oznakować swoje zwierzęta, by możliwe było ich wpisanie do komputerowej bazy danych IRZ – przyznało ministerstwo i zdecydowało się wprowadzić rozwiązanie, polegające na umożliwieniu rolnikom składania oświadczenia o posiadaniu zwierząt, które nie zostały oznakowane, zgodnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dzięki temu zwierzęta wskazane w oświadczeniu, należące do gatunku jeleń szlachetny, daniel, lama, alpaka, osioł i muł będą mogły być brane pod uwagę przy wyliczaniu obsady zwierząt, której spełnienie jest wymogiem w przypadku praktyki Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt.

W Rolnictwie węglowym – rzepak poza limitem zasiewów

Do ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zaproponowano wyłączenie rzepaku z wymogu „udział łącznie zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie przekracza 65%”, pod warunkiem, że wprowadzony zostanie wymóg przyorania całości słomy pozostałej po zbiorze rzepaku.

„Zważywszy na fakt, że przyoranie słomy staje się wymogiem dla powierzchni, na których uprawiany jest rzepak (w ramach praktyki Zróżnicowana struktura upraw), konieczne jest wykluczenie powierzchni pod tą uprawą z możliwości kwalifikowania jej do płatności w ramach praktyki Wymieszania słomy z glebą (§ 1 pkt 3 lit. a projektowanego rozporządzenia). Rozwiązanie to ma na celu uniknięcie ryzyka podwójnego finansowania. Jednocześnie, zgodnie z decyzją KE, zmiany te będą obowiązywały od 2024 roku (§ 3 projektowanego rozporządzenia), żeby rolnicy mieli możliwość przygotowania się do nich” – zaznaczono.

Rozszerzono też dotychczasową definicję słomy.

Inne zmiany porządkujące

W przypadku płatności do biologicznej ochrony upraw zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik jest zobowiązany do złożenia imiennego dokumentu potwierdzającego zakup środka ochrony roślin.

Rolnik składając wniosek deklaruje powierzchnie, na których chciałby skorzystać z ekoschematu, natomiast płatność może być mu przyznana dopiero pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu.

Zaproponowano wprowadzenie obowiązku złożenia przez rolnika rejestru zabiegów agrotechnicznych, który udokumentuje, na jakiej powierzchni został zastosowany biologiczny środek ochrony upraw.

Rolnikom realizującym zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone na gruntach objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowoklimatycznym PROW, które nie zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej umożliwiono ubieganie się o płatność do rolnictwa węglowego za realizację praktyk Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe, Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, Zróżnicowana struktura upraw, Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz Wymieszanie słomy z glebą, a także ubieganie się o płatność do integrowanej produkcji roślin do powierzchni gruntów ornych.

W 2023 r. wydłużono termin, do którego powinien być opracowany posiadany przez rolnika plan nawozowy – z terminu 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności na 30 września 2023 roku.

Ponadto wprowadzono do projektu zmiany dotyczące kar i uchybień.

Czytaj też:

Kto zyska na zmianach ekoschematu Dobrostan zwierząt?

Posty powiązane

error: Content is protected !!