Scroll Top
krówka-skarbonka z euro

Propozycja zmian zasad płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych po roku to wynik doświadczenia – przekonuje MRiRW.
Fot. Alexa z Pixabay

Propozycja zmian zasad płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych po roku to wynik doświadczenia – przekonuje MRiRW.
Fot. Alexa z Pixabay

Jakie zmiany w płatnościach rolno-środowiskowo-klimatycznych na 2024 rok?

Część z propozycji zawartych w przygotowanym projekcie rozporządzenia wymaga uprzedniej zmiany PS WPR, co uzyskało już akceptację Komitetu Monitorującego PS WPR – obecnie trwają konsultacje tych zmian z Komisją Europejską.

Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 „wynika w szczególności z doświadczeń i wniosków wyniesionych z pierwszego roku wdrażania interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych” – tłumaczy MRiRW.

Obiecuje przy tym usprawnienie wdrażania w kolejnych latach poprzez doprecyzowanie przepisów rozporządzenia rolnośrodowiskowo-klimatycznego i wprowadzenie uproszczeń przede wszystkim dla beneficjentów, ale także dla instytucji wdrażającej tj. ARiMR.

Złagodzenie systemu kar stosowanych w przypadku nieterminowego sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej

Już nie 40 proc. płatności. Zaproponowano zróżnicowanie: gdy zostanie stwierdzone, że rolnik lub zarządca posiadają plan działalności rolnośrodowiskowej, który jest sporządzony nie dłużej niż 14 dni po upływie terminu na sporządzenie tego planu, wysokość kary będzie wynosiła 10% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby za realizację tego zobowiązania, gdyby ten rolnik lub ten zarządca posiadali ten plan sporządzony w odpowiednim terminie. Jednocześnie w ust. 1a, zgodnie z projektem rozporządzenia, określona jest kara stosowana w przypadku, gdy rolnik lub zarządca nie posiadają planu działalności rolnośrodowiskowej lub posiadają taki plan, ale jest on sporządzony później niż 14 dni po upływie terminu, w jakim ten plan powinien być sporządzony.

Proponowana, korzystna dla beneficjentów zmiana, będzie miała zastosowanie od 15 marca 2024 r. – zaznaczono.

Ujednolicenie terminów dotyczących sporządzania i składania do ARiMR dokumentów związanych z realizacją zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych

Zgodnie z projektem rozporządzenia, plan działalności rolnośrodowiskowej powinien być sporządzony do 15 lipca roku, w którym zostało podjęte zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (zmiana zaproponowana w § 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego). W tym samym terminie rolnik lub zarządca będą zobowiązani do przekazania do ARiMR kopii wybranych stron planu działalności rolnośrodowiskowej. Ponadto w tym samym terminie rolnik lub zarządca będą zobowiązani do złożenia do ARiMR kopii pisemnych potwierdzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska, których uzyskanie jest wymagane w określonych sytuacjach w ramach Interwencji 1. i 3.

Zmiany w zakresie Interwencji 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000, Interwencji 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 i Interwencji 3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000

Propozycja zakłada wykorzystanie warstw cyfrowych opracowanych przez GDOŚ do wdrażania Interwencji 1. i 3. oraz doprecyzowanie sposobu wykorzystywania warstw cyfrowych opracowanych przez GIOŚ do wdrażania tych interwencji – określa  się je jako „znaczące uproszczenie”.

Dokumentacja przyrodnicza ma być sporządzana nie później niż do 30 listopada roku rozpoczęcia realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Kara za jej niesporządzenie to już nie 100 proc., a 60 proc. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

Aby uprościć zasady wyliczenia kosztów transakcyjnych, proponuje się zmianę polegającą na rezygnacji z ograniczenia wysokości kwot przeznaczonych rolnikowi lub zarządcy na refundację kosztów – wysokość kwoty przeznaczonej na refundację tych kosztów będzie ustalana jako suma kwot poniesionych z tytułu sporządzenia dokumentacji przyrodniczej oraz sporządzenia przy udziale eksperta przyrodniczego części szczegółowej planu działalności rolno-środowiskowej.

Doprecyzowano zawartość planu działalności rolnośrodowiskowej. Rozszerzono katalog przypadków, w których nie jest wymagane posiadanie dokumentacji przyrodniczej w ramach Interwencji 1. i 2.

Zaproponowano też dostosowanie terminu wykaszania niedojadów w Interwencji 3. do potrzeb siedlisk i gatunków występujących na obszarach Natura 2000.

Zmiany w zakresie Interwencji 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Nastąpi zniesienie zakazu zmiany miejsca uprawy pasternaka (rośliny dwuletniej) w ramach wariantu 5.2.

Zaproponowano też rozszerzenie listy roślin wspieranych w ramach interwencji oraz zmiany techniczne tej listy – rozszerzono ją o nostrzyk żółty (lekarski) Melilotus officinalis (L.) Pall. Będą zmiany w zakresie oznaczeń czy rośliny są jednoroczne, dwuletnie czy są bylinami.

Nastąpi zmiana sposobu przekazywania wybranych dokumentów do ARiMR w przypadku realizacji wariantu 5.1.

Zmiany w zakresie Interwencji 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

To wydłużenie terminu na złożenie do ARiMR zaświadczenia wydanego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w przypadku ubiegania się o dodatkową płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną do buhaja; zaświadczenia wydawane przez Instytutu Zootechniki, niezbędne do uzyskania ww. dodatkowej płatności, wydawane są po 30 września, czynność złożenia zaświadczenia do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, będzie się uznawać za dokonaną w terminie.

Zmiany w zakresie Interwencji 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych

Nastąpi złagodzenie warunków i wymogów w ramach wariantu 7.1. Wieloletnie pasy kwietne oraz złagodzenie wymogów w ramach wariantu 7.2. Ogródki bioróżnorodności; rozszerzono listę roślin wspieranych w ramach wariantu 7.2. Ogródki bioróżnorodności oraz zaproponowano zmiany techniczne tej listy – rozszerzono ją o czosnek (Allium sativa L.) oraz fasolę wielokwiatową (Phaseolus coccineus L.).

Więcej:

„Bioróżnorodność na gruntach ornych” z PS dla WPR będzie mniej różnorodna

„Bioróżnorodność na gruntach ornych” z PS dla WPR będzie mniej różnorodna

 

Inne zmiany mają charakter techniczny i porządkujący.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!