Scroll Top
monety odsetki

Limit akcji kredytowej zaplanowano na poziomie 10 mld zł.
Fot. Raten-Kauf z Pixabay

Limit akcji kredytowej zaplanowano na poziomie 10 mld zł.
Fot. Raten-Kauf z Pixabay

Jeszcze pieniądze na kredyty płynnościowe

Kredyty „płynnościowe” mają być udzielane do końca 2023 roku.

Kredyty tzw. płynnościowe są oprocentowane dla kredytobiorców 2% w skali roku. Mogą być udzielane na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

2) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

3) paliwa na cele rolnicze,

4) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

5) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

6) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

7) pasz objętościowych.

Dopłaty do kredytu będą stosowane przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału do 2 lat od dnia udzielania kredytu. Gdy kredyt udzielony jest na okres dłuższy niż 60 miesięcy, po upływie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu dopłaty do jego oprocentowania nie są stosowane.

Kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty:

1) 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;

2) 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;

3) 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Przy ustalaniu kwoty kredytu nie uwzględnia się udzielonych producentowi rolnemu kwot kredytów preferencyjnych z innych linii kredytowych. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Limit akcji kredytowej zaplanowano na poziomie 10 mld zł, dotychczas banki udzieliły kredytów na rzecz 59,6 tys. producentów rolnych na kwotę blisko 7,5 mld zł.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!