Scroll Top
komputer dane wprowadzanie

Zasady logowania się i uzyskiwania kodu dostępu do systemu ARiMR zebrano w jednym rozporządzeniu
Fot. Pexels z Pixabay

Zasady logowania się i uzyskiwania kodu dostępu do systemu ARiMR zebrano w jednym rozporządzeniu
Fot. Pexels z Pixabay

Kod dostępu do systemu ARiMR „rośnie”

Do końca 2023 r. kod dostępu składa się z co najmniej 8 znaków. Od 1 stycznia 2024 r. podlega zmianie w systemie teleinformatycznym Agencji na kod dostępu składający się z co najmniej 12 znaków.

Zgodnie z Planem Strategicznym dla WPR złożenie wniosku, dokonanie zgłoszenia, przekazanie informacji za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji następuje po uwierzytelnieniu w tym systemie podmiotu składającego wniosek, dokonującego zgłoszenia lub przekazującego informacje, a uwierzytelnianie następuje:

1) w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (identyfikacja elektroniczna) lub

2) za pomocą loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

I właśnie tej drugiej możliwości dotyczy przedstawiony projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przygotowany po to, aby zebrać dotąd rozproszone przepisy w jednym miejscu.

Zmian merytorycznych nie wprowadzono. Tak jak teraz kod dostępu będzie nadawany automatycznie po zalogowaniu do systemu za pomocą loginu (numeru identyfikacyjnego), a następnie podaniu 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdującego się w ww. ewidencji producentów oraz kwoty środków finansowych wypłaconych przez Agencję jako ostatniej w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek o nadanie kodu dostępu.

Przewidziano sposoby postępowania dla producentów, którzy nie mają numeru ewidencyjnego lub bankowego – złożą wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do agencji.

Przewidziano też możliwość uzyskania kodu dostępu albo loginu i kodu dostępu dla osoby, która została upoważniona do wprowadzania informacji do komputerowej bazy danych, o której mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym dane konieczne do identyfikacji takiej osoby.

Login nadawany jest bezterminowo, a kod dostępu można zmienić w każdej chwili.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. system teleinformatyczny przy pierwszej próbie logowania do systemu przez dany podmiot wymusi na podmiocie zmianę kodu dostępu na składający się z co najmniej 12 znaków – poinformowano, zastrzegając, że to tylko czynność techniczna, a wniosków o zmianę kodu dostępu na kod składający się z co najmniej 12 znaków nie będzie trzeba składać.

Posty powiązane

error: Content is protected !!