Scroll Top
indyk

Kolejne zmiany poprawiające Dobrostan zwierząt
Fot. Tracey O'Brien z Pixabay

Kolejne zmiany poprawiające Dobrostan zwierząt
Fot. Tracey O'Brien z Pixabay

Kolejna zmiana płatności dobrostanowych dotyczy nie tylko krajowych systemów jakości

Dodanie nowej praktyki w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt służy wynagradzaniu rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości QAFP i QMP.

Wymaga decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu zmian PS WPR 2023-2027 w tym zakresie, miałaby obowiązywać od naboru wniosków rozpoczynającego się 15 marca 2024.

Krajowe systemy jakości mięsa dowartościowane?

Przygotowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa przede wszystkim wprowadza zmiany sprzyjające hodowcom prowadzącym działalność w ramach krajowych systemów jakości. „W związku ze stwierdzoną potrzebą objęcia wsparciem dobrostanowym rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości QMP dla bydła rzeźnego i QAFP dla świń, kurcząt brojlerów i indyków rzeźnych, które obejmują swoim zakresem element ograniczenia wykorzystania antybiotyków w chowie zwierząt, proponuje się wprowadzenie płatności z tytułu realizacji praktyki polegającej na utrzymywaniu wybranych gatunków/grup zwierząt zgodnie z wymogami tych systemów” – podano.

Praktykę polegającą na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami tych systemów przyporządkowano do następujących schematów w ramach interwencji: dobrostan loch, dobrostan tuczników, dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach/budynkach, dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym, dobrostan opasów, dobrostan kurcząt brojlerów i dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa.

Inne zmiany

Poza tym projekt wprowadza przepisy zobowiązujące rolników realizujących ekoschemat Dobrostan zwierząt do odbycia jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Wymóg ten będzie obowiązywał od 15 marca 2024 r. Szkolenie zorganizują jednostki doradztwa rolniczego, dla rolników ma być bezpłatne.

Kolejne zmiany prowadzą do objęcia wsparciem rolników, którzy utrzymują w jednym gospodarstwie konie w systemie otwartym oraz ogiery w zamkniętych pomieszczeniach/budynkach. Efektem proponowanej zmiany będzie objęcie wsparciem dobrostanowym dodatkowej grupy rolników utrzymujących konie w systemie otwartym, z wyjątkiem ogierów, które na stałe utrzymywane są w pomieszczeniach/budynkach.

Uściślono przepisy do wariantu Dobrostan opasów – dotyczy wsparcia dobrostanu zwierząt rzeźnych (przeznaczonych do produkcji mięsa). „W dotychczasowych przepisach brakowało mechanizmu zapobiegającego uzyskaniu przez rolnika płatności do zwierzęcia przeznaczonego do dalszego chowu i uzyskanie płatności do tego samego zwierzęcia podwójnie – w ramach wariantu Dobrostan opasów, a następnie w ramach wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach lub w ramach wariantu Dobrostan mamek utrzymywanych w systemie otwartym lub w ramach wariantu Dobrostan krów mlecznych” – zauważono. Możliwe będzie wykluczenie z płatności dobrostanowej do krów mamek lub do krów mlecznych zwierzęcia uwzględnionego wcześniej w płatności dobrostanowej do opasa.

Posty powiązane

error: Content is protected !!