Scroll Top
banknoty wachlarz

Fot. Gosia K. z Pixabay

Fot. Gosia K. z Pixabay

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów lista przyjętych projektów

Rząd chce umożliwić przedsiębiorcom szybsze rozliczenie w podatku dochodowym poniesionych wydatków inwestycyjnych.

Wydatki te, jako koszt uzyskania przychodów, pomniejszą podstawę opodatkowania, co w konsekwencji pomniejszy również wysokość podatku. Nowe rozwiązania będą stanowić formę dodatkowej zachęty do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, która w głównym stopniu powinna oddziaływać na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Rada Ministrów przyjęła:

 

projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego;

projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny;

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu rozwoju usług cyfrowych;

projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw;

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

autopoprawka do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024;

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek;

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;

uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą “Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim”;

uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”;

uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030”;

uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026”;

uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu „Krajowe ramy wspierania strategicznych inwestycji półprzewodnikowych.

Źródło informacji: Gov.pl

Posty powiązane

error: Content is protected !!