Scroll Top
pole bele bezkres

Czy nie za szeroka jest furtka do obejścia zasad gospodarowania nieruchomościami ZWRSP?
Fot. graduatedgrey z Pixabay

Czy nie za szeroka jest furtka do obejścia zasad gospodarowania nieruchomościami ZWRSP?
Fot. graduatedgrey z Pixabay

KOWR będzie „zabezpieczał” i „użyczał”

To nowość – w przygotowanym przez rząd projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw zapisano możliwość zabezpieczenia, w szczególności przez użyczenia mienia.

Stosowny zapis głosi: „Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, (tj. sprzedane lub wydzierżawione – MPK) Krajowy Ośrodek zabezpiecza, w szczególności może użyczyć na czas oznaczony nie dłuższy niż rok, lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie Krajowego Ośrodka.”

Jak z tego wynika, „zabezpieczenie” mienia może mieć postać „użyczenia” lub przeznaczenia „na inne cele”. Jakie? Trudno przewidzieć, podobnie jak tryb tego działania.

Niestety niewiele wyjaśnia też uzasadnienie, w którym o nowym uregulowaniu powiedziano tak:

„Zmiana przewidziana w art. 24 ust. 2 ugnrSP umożliwi zabezpieczenie nieruchomości, w tym gruntów rolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, tak aby nie traciły one potencjału produkcyjnego i były utrzymane w dobrej kulturze rolnej. Zmiana odnosić się będzie również do gruntów i innego mienia, co do których brak jest zainteresowania dzierżawą lub zakupem. Tym samym pojawi się możliwość zabezpieczenia gruntów o niewielkim areale, sąsiadujących z gruntami osób zainteresowanych ich użytkowaniem, często z utrudnionym dostępem do drogi publicznej. Użyczenie będzie miało zastosowanie doraźne i nie będzie pozostawać w kolizji z zasadą zagospodarowania wynikającą z art. 24 ugnrSP. Proponowane rozwiązanie może również mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zachowanie ciągłości użyteczności produkcyjnej na gruntach, które nie cieszą się zainteresowaniem i wymagają ponoszenia nakładów na zabezpieczenie.”

Jak „grunty o niewielkim areale”, które trudno wydzierżawić czy sprzedać, mają zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe? Nie napisano.

Podobnie jak nie określono, czy użyczenie może być ponawiane po roku. I dlaczego statut KOWR ma określać sposób zagospodarowania nieruchomości ZWRSP? Czy nie za szeroka jest ta furtka do obejścia zasad gospodarowania  nieruchomościami ZWRSP?

Posty powiązane

error: Content is protected !!