Scroll Top
tobacco-g7f1a66ea6_1920

Płatności do konopi i tytoniu po przekazaniu danych z KOWR do ARiMR
Fot. Couleur z Pixabay

Płatności do konopi i tytoniu po przekazaniu danych z KOWR do ARiMR
Fot. Couleur z Pixabay

KOWR poinformuje ARiMR o producentach tytoniu i konopi

Zakres informacji, które KOWR przekaże do ARiMR, określił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

To informacje niezbędne do otrzymania płatności do gruntów rolnych, na których prowadzona jest uprawa konopi włóknistych oraz płatności niezwiązanej do tytoniu.

Konopie

Ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 764), wprowadzono m.in. rejestr producentów konopi włóknistych oraz zniesiono, ze skutkiem od 1 stycznia 2023 r., wymóg posiadania zezwoleń na uprawę konopi.

Dane niezbędne do zweryfikowania spełniania warunków do otrzymania płatności do gruntów rolnych, na których prowadzona jest uprawa konopi będą udostępniane z urzędu (bez wniosku ARiMR) w terminie do 1 września danego roku. Wskazany termin był przyjęty na potrzeby złożenia niektórych dokumentów przez rolników uprawiających konopie.

Jednak aby dać czas ARiMR na dostosowanie systemu informatycznego do zaproponowanych rozwiązań, przepisy te wejdą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2024 r.

W 2023 r., tak jak dotychczas, rolnik będzie zobowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie płatności do powierzchni upraw konopi włóknistych, m.in. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru konopi włóknistych, wydawane przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Niestety – szczegółowe warunki i tryb przyznawania płatności związanej do powierzchni upraw konopi włóknistych oraz wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania tego wsparcia zostaną dopiero uregulowane w rozporządzeniu, wydanym na podstawie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, która jeszcze jest procedowana.

Więcej o ustawie:

Rząd przyjął Plan Strategiczny dla WPR

Tytoń

Zgodnie z projektem ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, od 2023 r. zmieni się okres referencyjny do przyznawania tej płatności.

Do 2022 r. płatność była przyznawana do surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu zawartej w 2005 r. lub w 2006 r. Teraz natomiast podstawowym okresem referencyjnym będzie rok 2018, a w przypadku, gdy rolnik był wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego w 2018 r., ale nie zawarł umowy lub umów zbycia surowca tytoniowego w 2018 r. płatności będą przyznawane proporcjonalnie do produkcji w 2017 r.

Płatnością do tytoniu będzie objęte, tak jak dotychczas, nie mniej niż 70% masy surowca tytoniowego objętego umową.

Trzeba zaznaczyć, że płatność niezwiązana do tytoniu będzie mogła zostać przyznana rolnikowi, który 31 grudnia 2018 r. nie był wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego, jeżeli:

1) małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w tym dniu w związku małżeńskim, albo

2) rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo

3) rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa.

Jeżeli w 2018 r. do rejestru producentów surowca tytoniowego poza rolnikiem wnioskującym o płatność niezwiązaną do tytoniu był wpisany małżonek tego rolnika, lub spadkodawca, lub zbywca gospodarstwa, płatność niezwiązana do tytoniu będzie przysługiwała do sumy indywidualnej ilości referencyjnej, która będzie określana – na podstawie danych KOWR – przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w decyzji w sprawie o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu.

Dane pochodzące z rejestru producentów tytoniu, którzy w dniu 31 grudnia 2018 r. byli wpisani do tego rejestru, mają być udostępnione z urzędu (bez wniosku ARiMR) w terminie do 16 marca 2023 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!