Scroll Top
umorzenie długu

Opis
fot. autor

Opis
fot. autor

KOWR umorzył 3 mln należności od jednego dłużnika

Rekordowe umorzenie należności dla KOWR nastąpiło 13 września 2022 r. To już kolejne tak duże umorzenie w tym roku.

KOWR umorzył kwotę należności wynoszącą 2.929.338,30 zł. Podano, że podstawą prawną do tego umorzenia jest przepis z rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 31 października 2017 r., przewidujący możliwość umorzenia należności w całości lub w części z powodu ich nieściągalności, jeżeli dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Publikowany przez KOWR od wejścia w życie wyżej wymienionego rozporządzenia w 2017 r. wykaz umorzeń kwot pow. 100 tys. zł zawiera 31 pozycji i niewiele tak dużych kwot. Podobnie jak teraz umotywowano umorzenie 2.640.528,03 zł z marca 2018 r.

Dużo, bo 1.731.072,59 zł umorzono w tym samym roku spółce z oo, uzasadniając to tym, że dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność; należności nie odzyskano w wyniku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego albo postępowanie upadłościowe zostało umorzone w związku z brakiem majątku upadłego.

To już kolejne tak duże umorzenie w tym roku. W maju 2022 roku 2.292.100,47 zł umorzono spółce z oo z podobnym jak powyższe uzasadnieniem. W czerwcu tego roku 730 248,02 zł,  w  lipcu 1.777.903,28 zł, a w sierpniu  1.387.577,13 zł należności nie odzyskano, decydując o umorzeniu, gdyż należności nie odzyskano w wyniku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego albo postępowanie upadłościowe zostało umorzone w związku z brakiem majątku upadłego.

Posty powiązane

error: Content is protected !!