Scroll Top
duże pole zbiór słomy


Kto będzie uprawiał 9,6 tys. ha z ZWRSP?
Fot. M. Roth z Pixabay


Kto będzie uprawiał 9,6 tys. ha z ZWRSP?
Fot. M. Roth z Pixabay

KOWR utworzy spółkę, która przejmie udziały i połowę ziemi po Top Farms?

Blisko 10 tys. ha po Top Farms zostanie podzielone: połowa trafi w przetargach ograniczonych na dzierżawę do rolników indywidualnych, a połowa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – po przejęciu przez KOWR 100 proc. udziałów Top Farms. Trwają analizy takiej możliwości.

“Ziemia dzierżawiona dotychczas przez spółkę Top Farms będzie podzielona mniej więcej po połowie pomiędzy KOWR i rolników” – oznajmił 23 marca Henryk Kowalczyk, ówczesny minister rolnictwa, po spotkaniu z rolnikami w Kietrzu.

Co to znaczy? Czy KOWR może być właścicielem/dzierżawcą ziemi? Na jakiej podstawie prawnej KOWR jest traktowany tu jako uczestnik procesu zagospodarowania ziemi? Ile ziemi w podobny sposób już trafiło do KOWR? – z odpowiedzią na te pytania MRiRW zwleka do dziś, ale KOWR po blisko dwóch miesiącach nadesłał odpowiedź.

Jak się okazuje, KOWR powoła spółkę, która przejmie połowę z 9,6 tys. ha, wracających z dzierżawy z powodu niewyłączenia z niej 30 proc. powierzchni. Ma to pomóc zagospodarować ogromny areał i zatrudnić 200 osób, pracujących w spółce.

„Mając na uwadze, iż Spółka <Top Farms Głubczyce> Sp. z o.o. nie wyraziła zgody na wyłączenie 30% dzierżawionych gruntów na podstawie  ustawy z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1382) – z przyczyn formalnoprawnych nie ma obecnie możliwości wydłużenia umowy dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni ok.  9,6 tys. ha, która wygaśnie z dniem 31.12.2023 r.” – podano.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w związku z tym podjął czynności w kierunku restrukturyzacji nieruchomości znajdujących się w tej umowie dzierżawy.

„Głównymi założeniami koncepcji restrukturyzacyjnej tych gruntów jest przeznaczenie większości areału do rozdysponowania na rzecz rolników indywidualnych na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Przyjęto, że na ten cel zostanie przeznaczone łącznie ok. 5 tys. ha. W dniu 16.03.2023 r. Spółka wydała już część nieruchomości objętych umową dzierżawy o powierzchni ok. 560 ha wraz z zabudowaniami, które są obecnie już rozdysponowywane przez Oddział Terenowy KOWR w Opolu w drodze przetargów ograniczonych do rolników indywidualnych. Prowadzone są też rozmowy z zarządem Spółki na temat możliwości wcześniejszego wyłączania po zbiorach w 2023 roku 1,8 tys. ha gruntów przeznaczonych dla rolników, co umożliwiałoby ich rozdysponowanie jeszcze w 2023 r. i rozłożenie w czasie procesu ponownego zagospodarowania tak dużej powierzchni gruntów rolnych”.

Wreszcie jest zapowiedź powołania kolejnej spółki celowej KOWR, która zagospodarowałaby pozostała ziemię dzierżawioną przez Top Farms i zajęłaby się hodowlą oraz zatrudniła osoby pracujące dziś w spółce. Prowadzone są analizy możliwości w tym zakresie. KOWR wyjaśnia:

„W celu utrzymania dorobku hodowlanego i produkcyjnego Spółki <Top Farms Głubczyce> Sp. z o.o., jak również utrzymania miejsc pracy zatrudnionych w Spółce pracowników, prowadzone są analizy w kierunku nabycia przez KOWR 100% udziałów w tej Spółce. Po ewentualnym nabyciu 100% udziałów, KOWR ma możliwość wydzierżawienia jednoosobowej spółce Skarbu Państwa ok. 4,7 tys. ha w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Właśnie o takim sposobie rozdysponowania nieruchomości dzierżawionych przez Spółkę “Top Farms” informował minister Kowalczyk – tłumaczy KOWR i dodaje, że  „wśród statusowych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie ma prowadzenia produkcji rolnej na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i KOWR nie ma podstaw prawnych do prowadzenia takiej działalności. Działalność rolniczą na gruntach Zasobu WRSP, mogą prowadzić jednoosobowe spółki Skarbu Państwa utworzone przez KOWR.”

Jak zapewnia KOWR, „wszelkie informacje w zakresie przyjętego sposobu restrukturyzacji były i będą jeszcze ogłaszane przez Oddział publicznie, aby dotarły do jak największego grona rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwa rodzinne i aby jak największa grupa rolników mogła uczestniczyć w przetargach ograniczonych.”

Wcześniej KOWR w informacji dla sejmowej Komisji Rolnictwa wskazywał na możliwość tworzenia jednoosobowych spółek skarbu państwa tylko na okres przejściowy, w celu dokonania podziału geodezyjnego i skierowania działek do dzierżawy dla rolników:

KOWR zaskoczony powrotem w tym roku z dzierżaw 37 tys. ha

Zatem koło historii obróciło się i KOWR znów będzie miał spółki – po tym, jak rok temu ich najlepszą część przekazał do Ministerstwa Aktywów Państwowych, do GK KGS, w tym Kombinat Rolny Kietrz.

Co tym razem z nimi zrobi?

Czytaj też:

Państwowa ziemia od dziesięcioleci jest źle rozdysponowywana? 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!