Scroll Top
pusta kieszeń

Zmiany mają na także na celu unowocześnienie przepisów związanych z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.
Fot. chris s z Pixabay

Zmiany mają na także na celu unowocześnienie przepisów związanych z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.
Fot. chris s z Pixabay

KPRM: Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o usunięcie możliwych wątpliwości interpretacyjnych oraz zapewnienie spójności rozwiązań, które dotyczą różnych typów postępowań restrukturyzacyjnych.

Nowe przepisy wprowadzają także nowy model wyboru doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka.

Najważniejsze rozwiązania

Projekt przewiduje m.in.:

– wprowadzenie obiektywnego modelu wyboru doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka, który oparty będzie na listach doradców prowadzonych dla poszczególnych sądów. Rozwiązanie to ma zapobiegać koncentracji prowadzonych postępowań w rękach ograniczonej liczby doradców;

– zwiększenie wpływu wierzycieli na wybór syndyka w postępowaniach upadłościowych;

– objęcie układem z mocy prawa wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo – usunięcie wątpliwości interpretacyjnych;

– rozszerzenie katalogu dokumentów dołączanych przez dłużnika do wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego;

– modyfikację mechanizmu zatwierdzania układu wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli, pozwalającej sądowi na zatwierdzenie układu, który nie uzyskał poparcia wszystkich grup wierzycieli, ale który pozwoli w większym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli;

– jednolite uregulowanie wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych wobec dłużnika w okresie od otwarcia postępowania z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej do chwili zawarcia układu;

– doprecyzowanie zasad uwzględniania przez sąd dowodu z opinii biegłego w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

– doprecyzowanie ochrony nowego oraz przejściowego finansowania dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

– wzmocnienie ochrony transakcji, które były racjonalne i niezwłocznie konieczne do negocjowania planu restrukturyzacji poprzez zagwarantowanie, że nie będą one mogły zostać uznane za bezskuteczne, nieważne lub niepodlegające wykonaniu z tego powodu, że dokonano ich ze szkodą dla ogółu wierzycieli.

Proponowane zmiany mają na także na celu unowocześnienie przepisów związanych z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

 

Źródło informacji: KPRM; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!