Scroll Top
solar-system-g79b56068d_1920

Fotowoltaika z dofinansowaniem z PROW już wkrótce
Fot. Ulrike Leone z Pixabay

Fotowoltaika z dofinansowaniem z PROW już wkrótce
Fot. Ulrike Leone z Pixabay

Kto otrzyma wsparcie na „Zieloną energię” z PROW 2014-2020?

Będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym.

3 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany proponowane w PROW 2014-2020 polegające m. in. na dodaniu nowego obszaru wsparcia w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w zakresie zielonej energii w gospodarstwie.

Można będzie uzyskać wsparcie w wysokości:

– 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo

– 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Wsparcie obejmie:

  • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
  • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
  • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
  • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Jakie kryteria wyboru?

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w połowie listopada przyjął uchwałę pozytywnie opiniującą kryteria wyboru operacji.

O kolejności przysługiwania pomocy na operację w działaniu M04 „Inwestycje w środki trwałe”, w poddziałaniu 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze zielona energia w gospodarstwie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 zadecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt ii rozporządzenia Rady (WE) nr 1305/2013 (rolnictwo ekologiczne), przyznaje się 2 punkty;

2) jeżeli operacja jest realizowana na gruntach rolnych zabudowanych znajdujących się na obszarach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185), wraz z otulinami tych form ochrony przyrody, przyznaje się 2 punkty;

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), jest równa co najmniej 5 DJP, przyznaje się 4 punkty (bierze się pod uwagę stan średni zwierząt w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy);

4) jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie przyznano pomocy na urządzenia do pozyskania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przyznaje się 3 punkty;

5) jeżeli nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa albo w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązał się do odbycia szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia płatności końcowej, przyznaje się 1 punkt;

6) jeżeli sprawność modułów fotowoltaicznych, objętych wnioskiem o przyznanie pomocy wynosi:

– powyżej 21%, przyznaje się 3 punkty,

– powyżej 18% i nie więcej niż 21%, przyznaje się 2 punkty,

– nie więcej niż 18%, przyznaje się 1 punkt.;

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy. Do wsparcia kwalifikują się operacje, które uzyskały co najmniej 3 punkty.

Kiedy i ile do wzięcia?

Limit na „Modernizację gospodarstw rolnych” (obszary A-F) to 10 641 940 021,80 zł; zawarto umowy na jego 83,39%, a zrealizowano płatności na 64,30%.

Limit środków na obszar F wyznaczono w wysokości 388 560 000 zł.

Zgodnie z ostatnim harmonogramem nabór wniosków na obszar F „Modernizacji” zaplanowano na grudzień 2022 r./styczeń 2023 r., podobnie jak na obszar E (nawadnianie).

error: Content is protected !!