Scroll Top
euro kula

Poznamy ocenę i dalsze plany dotyczące polityki rolnej.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Poznamy ocenę i dalsze plany dotyczące polityki rolnej.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

MRiRW szuka sposobu na rozwój rolnictwa po 2027 roku

I w tym celu powołuje „Zespół do spraw długoterminowej wizji obszarów wiejskich i wsparcia ich rozwoju ze środków krajowych i UE po 2027 r.”, który jest organem pomocniczym ministra rolnictwa.

 

Owej wizji poszuka – a i oceni przeszłość – wcale niemałe grono osób.

Przewodniczyć będzie członek kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nadzorujący wykonanie zadań z zakresu reform Wspólnej Polityki Rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Zastąpią go dyrektorzy komórek organizacyjnych w Ministerstwie właściwych w sprawach:

 1. analiz obejmujących ocenę wpływu i skutki zmian polityk UE, w tym polityki spójności, a także zmian polityk krajowych na warunki funkcjonowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich (z tego departamentu będzie też sekretarz)
 2. analiz obejmujących ocenę wpływu i skutki zmian Wspólnej Polityki Rolnej i wieloletnich ram finansowych,
 3. analiz dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego ze środków Wspólnej Polityki Rolnej.

Dołączy do nich Dyrektor Generalny Ministerstwa i do 2 przedstawicieli każdej z komórek organizacyjnych w Ministerstwie, z wyłączeniem Departamentu Prawnego oraz Biura Ministra.

Nie zapomniano też o jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:

 1. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 2. Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 3. Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
 4. Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 5. Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 6. Głównego Lekarza Weterynarii,
 7. Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 8. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 9. Dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Jak podano, do zadań zespołu należy wypracowanie stanowiska ministra w zakresie:

„1) długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE do 2040 r., Paktu na rzecz obszarów wiejskich oraz planu działania w ramach Paktu na rzecz obszarów wiejskich;

2) finansowania po 2027 r. rozwoju obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego ze środków:

a) Wspólnej Polityki Rolnej,

b) funduszy i polityk UE innych niż Wspólna Polityka Rolna,

c) budżetu państwa.

Do zadań Zespołu należy również przygotowanie oceny dwudziestoletniego okresu członkostwa Polski w UE w wymiarze społeczno-gospodarczym w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.”

Za udział w pracach Zespołu oraz grup roboczych nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży na posiedzenie Zespołu lub grupy roboczej.

Koszty funkcjonowania Zespołu i grup roboczych są finansowane z budżetu państwa, z części przeznaczonej na Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!