Scroll Top
euro domek

Małe gospodarstwa mogą skorzystać ze wsparcia na rozwój.
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Małe gospodarstwa mogą skorzystać ze wsparcia na rozwój.
Fot. Frauke Riether z Pixabay

MRiRW: WPR wydłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na rozwój małych gospodarstw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji Rozwój małych gospodarstw Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Do 10 listopada 2023 roku rolnicy mają czas na przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosków. Interwencja wspiera rozwój małych gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, które w wyniku realizacji operacji osiągną wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych. W ramach tej interwencji mogą być wspierane wyłącznie takie operacje, które będą przyczyniały się do zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstwa rolnego.

Kto może otrzymać wsparcie?

Pomoc jest przeznaczona dla rolników, posiadaczy gospodarstw rolnych o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, którzy prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskują przychód ze sprzedaży na ustalonym poziomie minimalnym.

Jakie wsparcie można otrzymać?

Płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch ratach: 120 tys. zł – gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną; 100 tys. zł – pozostałe.

Intensywność pomocy – do 85 proc. kosztów operacji.

Jak wnioskować o pomoc?

Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju swojego gospodarstwa, w którym przedstawia koncepcję zmian w gospodarstwie, służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa, w tym zmian w zakresie wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych.

Pomoc przyznawana jest tylko raz w okresie realizacji Planu na osobę i na gospodarstwo.

Zobowiązania

Beneficjent zobowiązany jest do: realizacji założeń biznesplanu; osiągnięcia, w wyniku realizacji operacji, wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych o co najmniej 30 proc. w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej, niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy oraz utrzymania osiągniętego poziomu przychodu ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; utrzymania zrealizowanej operacji; prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności); prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD lub produkcji ekologicznej (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności); prowadzenia w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów.

Kryteria wyboru

Produkcja w systemach jakości. Udział w zorganizowanych formach współpracy, przy czym przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy.

Gospodarstwo, w którym co najmniej 50 proc. gruntów użytkowanych przez to gospodarstwo znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50 proc. powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.).

Udział w szkoleniach związanych z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie.

 

Źródło informacji: MRiRW; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!