Scroll Top
bagno łąka mgła

Czy rolnictwo zyskuje na istnieniu bagien?
Fot. Aritha z Pixabay

Czy rolnictwo zyskuje na istnieniu bagien?
Fot. Aritha z Pixabay

Natura 2000 wygra z rolnictwem na Bagnach Wizna?

Obszar ochronny będzie chroniony, może to oznaczać trudności dla rolnictwa. Zabagnienie jest jednak równie groźne dla rolnictwa, jak dalsze obniżanie poziomu wody na tym terenie – wskazuje Ministerstwo Środowiska.

– Całą powierzchnię obszaru Bagno Wizna, która wynosi 14,5 tys. ha, należy podzielić na obszar użytkowany rolniczo, na którym prowadzona jest racjonalna gospodarka i z którego pozyskiwana jest pasza dobrej jakości, oraz na tereny przyrodnicze mniej atrakcyjne rolniczo, ale cenne pod względem środowiskowym – mówił w Sejmie poseł Kazimierz Gwiazdowski i upomniał się o uwzględnienie w ochronie tego terenu także planów dotyczących sytuacji rolników. Pytał:

– Czy planowane jest wdrożenie zmiany modelu gospodarowania wodą na proponowany w ekspertyzie hydrologicznej opracowanej dla obszaru Natura 2000, co w konsekwencji wiąże się z zabagnieniem terenu poprzez podniesienie poziomu wody do poziomu uniemożliwiającego rolnicze użytkowanie tego terenu? Jeśli zaś zostanie wdrożona zmiana modelu gospodarowania wodą, to czy planowane jest zrekompensowanie rolnikom braku możliwości prowadzenia na tym terenie działalności rolniczej, gdyż ograniczenie objęłoby kilkaset gospodarstw rolnych? Czy istnieje jakiś plan – bowiem ekspertyza hydrologiczna nie odnosi się do tego problemu – eliminacji inwazji niebezpiecznej dla zdrowia i życia ludzi rośliny, barszczu Sosnowskiego, która będzie rozmnażała się w niekontrolowany sposób przy zaniechaniu wykaszania tego terenu?

Z odpowiedzi udzielonej przez wiceminister Małgorzatę Golińską wynika, że sytuacja rolników nie będzie pominięta.

– Obszar Bagno Wizna został wyznaczony w Polsce jako obszar objęty ochroną Natury 2000 w 2008 r., więc to też ważne, żeby rolnicy zdawali sobie sprawę, że to nie dzieje się dzisiaj, a pierwszy plan zadań ochronnych, czyli dokument, który sporządza się dla ustanowionego obszaru, został wskazany w 2013 r. Dzisiaj opracowywana jest zmiana tego dokumentu – przypomniała wiceminister. Ekspertyza dotycząca opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Bagno Wizna to materiał pomocniczy w procesie tworzenia planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru.

– Ten proces wyznaczenia nowego PZO jest zaplanowany na przyszły rok, a obecnie regionalna dyrekcja ochrony środowiska oczekuje na potwierdzenie finansowania z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i prowadzi liczne dyskusje i konsultacje.

Ekspertyza odnosi się wyłącznie do kwestii zarządzania zasobami wodnymi, nie dotyczy zagadnień społeczno-ekonomicznych. Wynika z niej, że dalsze obniżanie poziomu wody skutkować będzie degradacją gleby i koniecznością zaprzestania działalności rolniczej.

– Warto podkreślić, że regionalna dyrekcja ochrony środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i nasz resort szczególną uwagę przykładają do tego, aby pogodzić potrzeby lokalnych społeczności i kwestię ochrony przyrody – zadeklarowała Małgorzata Golińska.

– Niezależnie od tego należy podkreślić, że wspólna polityka rolna na lata 2023–2027 wspiera rolników poprzez dopłaty bezpośrednie, płatności uzupełniające, ekoschematy i interwencje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym także tych, które są dedykowane gospodarstwom rolnym położonym na obszarach Natury 2000 – mówiła. Jak dodała, są też możliwości walki z barszczem Sosnowskiego:

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że barszcz będzie się rozprzestrzeniał w przypadku braku działań ochronnych w postaci koszenia czy wypasu. Dzisiaj to musi być brane pod uwagę, w momencie kiedy będzie tworzony plan zadań ochronnych. Samo zwalczanie barszczu Sosnowskiego będzie mogło być finansowane chociażby w nowej perspektywie finansowej ze środków FEnIKS zarówno w ramach ochrony czynnej, jak i wyodrębnionego typu projektów: zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych. Dodatkowo potencjalnie środki na zwalczanie takich gatunków można uzyskać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach ogólnych w ramach ochrony przyrody, bo walka z IGO to walka z utratą różnorodności biologicznej.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!