Scroll Top
analysis-g473932f82_1920

Nawozy mikrobiologiczne rolnik znajdzie w wykazie prowadzonym przez IUNG
Fot. Chokniti Khongchum z Pixabay

Nawozy mikrobiologiczne rolnik znajdzie w wykazie prowadzonym przez IUNG
Fot. Chokniti Khongchum z Pixabay

Nawozowe produkty mikrobiologiczne do pilnego wpisania do rejestru IUNG

Nawozy mikrobiologiczne rolnik znajdzie w wykazie prowadzonym przez IUNG. Producenci i importerzy mają mało czasu na umieszczenie ich w tym wykazie. Pośpiech wynika z prac nad projektem rozporządzenia w sprawie towarów, dla których obniża się stawkę podatku.

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy otrzyma upoważnienie MRiRW do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych.

Wykaz ma ułatwiać rolnikom wybór i korzystanie z tych produktów, będzie miał charakter wyłącznie informacyjny.

Nawozowe produkty mikrobiologiczne nie będą podlegały obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do obrotu.

„Wpis do wykazu będzie następował w formie dobrowolnego zgłoszenia, w którym podmiot zgłaszający będzie zobowiązany do przedstawienia informacji o jego składzie, zakresie stosowania a także o danych adresowych podmiotu prowadzącego jego produkcję lub import” – podaje MRiRW w uzasadnieniu projektu rozporządzenia powierzającego IUNG prowadzenie  wykazu.

IUNG wybrano ze względu na doświadczenie w zakresie stosowania nawozowych produktów mikrobiologicznych w rolnictwie, związane z badaniami nad środkami produkcji rolniczej, takimi jak nawozy i środki wspomagające uprawę roślin.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. „Konieczność skrócenia vacatio legis projektu jest spowodowana przygotowywanym przez Ministra Finansów projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (nr 639 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), którego wejście w życie jest planowane na dzień 3 grudnia 2022 r. Ww. projekt rozporządzenia Ministra Finansów obniża stawkę podatku od towarów i usług do 0% na nawozowe produkty mikrobiologiczne, które zostały wpisane do wspomnianego wykazu w okresie od dnia 3 do dnia 31 grudnia 2022 r. Tym samym zasadne jest pilne przekazanie upoważnień w tym zakresie właściwej jednostce jaką jest Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, które umożliwi skorzystanie z obniżonej stawki podatku polskim przedsiębiorcom. Trudna sytuacja na rynku nawozowym powoduje, że rozwiązanie to wspomoże branżę producentów środków mikrobiologicznych, a w ogólnym ujęciu będzie miało pozytywny wpływ na społeczeństwo” – tłumaczy MRiRW.

Posty powiązane

error: Content is protected !!