Scroll Top
wisienka na mleku

Kiedy wnioski z kontroli Bielmleku?
Fot. Myriams-Fotos z Pixabay

Kiedy wnioski z kontroli Bielmleku?
Fot. Myriams-Fotos z Pixabay

NIK skontrolowała Bielmlek

Stwierdzone nieprawidłowości w SM „Bielmlek” dotyczyły m.in. nieskutecznego ustanawiania zabezpieczeń pożyczki z NFOŚiGW i gwarancji kredytowej udzielonej przez KOWR.

Niespodzianek nie ma. NIK potwierdziła w kontroli to, co było dawno wiadomo.

Kwestie dotyczące Bielmleku od lat bada jeszcze prokuratura, przy pomocy CBA na pewnym etapie śledztwa. NIK nieco jej więc swoim raportem pokontrolnym pomaga w najwyraźniej trudnym śledztwie, niemożliwym do zakończenia od lat.

Czytaj też:

Co nowego w śledztwie dotyczącym Bielmleku i Eskimosa?

„Zorganizowaną część przedsiębiorstwa SM „Bielmlek” sprzedano za 87,7 mln zł, co stanowiło 60% szacowanej wartości majątku Spółdzielni. Łączne straty jednostek sektora finansów publicznych (NFOŚiGW i KOWR) wyniosły 67,6 mln zł, natomiast Banku Ochrony Środowiska S.A. (którego głównym akcjonariuszami – ponad 63% akcji – są jednostki sektora finansów publicznych) – 15,7 mln zł” – wylicza NIK i dodaje: „W związku z upadłością główni wierzyciele (NFOŚiGW, BOŚ SA i KOWR) stracili łącznie ponad 83 mln zł, tj. 51,3% uznanych wierzytelności (należność główna bez odsetek)”.

NIK oceniła również „pomoc” udzieloną członkom spółdzielni, kiedy po ogłoszeniu upadłości syndyk zażądał od członków Spółdzielni wniesienia niewpłaconej części udziałów:

„Na podstawie tego aktu przyznano pomoc rolnikom – udziałowcom upadłej Spółdzielni. Pomoc ta polegała na prawie do występowania o wsparcie finansowe na pokrycie nieopłaconych udziałów oraz z tytułu rekompensaty za niezapłacone wynagrodzenie za dostarczone mleko. Środki wypłacone producentom rolnym przez ARiMR na sfinansowanie wypłaty niewpłaconej części udziałów wyniosły łącznie 19,74 mln zł a w efekcie zasiliły masę upadłości. Uzyskanie tych środków przez Syndyka masy upadłości SM „Bielmlek” umożliwiło m.in. zwrot zaliczek wpłaconych na poczet postępowania upadłościowego przez NFOŚiGW, BOŚ i KOWR oraz pokrycie kosztów prowadzonego postępowania upadłościowego i zaspokajanie wierzytelności ustalonych w planach podziału.

Dodatkowo w ramach ww. pomocy dostawcy otrzymali w 2021 roku łącznie 4,94 mln zł z tytułu braku zapłaty za sprzedane do Spółdzielni mleko. Aktualnie środki te podlegają zwrotowi, ponieważ w wyniku wykonywania przez Syndyka zatwierdzonych planów podziału dostawcy uzyskali zapłatę za sprzedane mleko. Do 4 lipca 2023 r. 288 producentów rolnych zwróciło pomoc w kwocie ponad 3,708 mln zł. Pozostała kwota pomocy podlegającej zwrotowi przez 77 producentów rolnych wynosi (wg. stanu na dzień 4 lipca 2023 r.) – 1,230 mln zł.

NIK zwraca uwagę, że wdrożone przez państwo instrumenty pomocy członkom Spółdzielni były nieefektywne, ponieważ zasadniczo zostały wykorzystane na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.”

Czy będą wnioski? Czy ktoś zwróci poniesione straty?

Posty powiązane

error: Content is protected !!