Scroll Top
truck-gd4d44bb59_1920

Nowe obowiązki dla przewoźników
Fot. kalhh z Pixabay

Nowe obowiązki dla przewoźników
Fot. kalhh z Pixabay

Nowe obowiązki przewoźników drogowych

Przedsiębiorcy-przewoźnicy mają obowiązek złożenia oświadczenia o dysponowaniu bazą eksploatacyjną i oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób, w tym kierowców.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Do 15 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego mają obowiązek złożenia oświadczenia o dysponowaniu bazą eksploatacyjną przystosowaną do prowadzenia działalności transportowej.

Z kolei do 31 marca każdego roku powinni przedstawiać oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób, w tym kierowców.

Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej przepisy unijne zawarte w tzw. Pakiecie Mobilności I. Regulacje te dotyczą przedsiębiorców wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy.

Obowiązki dotyczące bazy eksploatacyjnej

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie administracyjne ws. wydania takiego zezwolenia oraz licencji wspólnotowej, mieli obowiązek dostosowania się do 1 stycznia 2023 r. do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 5 i 6 ww. ustawy. Przedsiębiorcy ci obowiązani są do złożenia do 15 stycznia 2023 r. do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oświadczenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy.

Baza eksploatacyjna jest to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Przepisy unijne wymagają, aby przedsiębiorca na bieżąco i w sposób regularny dysponował określoną liczbą pojazdów i kierowców, umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Polski, wyposażoną w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów wymagane jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

Łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby zgłoszonych pojazdów także w przypadku, gdy przewoźnik posiada kilka baz eksploatacyjnych na terytorium Polski.

Oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ma obowiązek przedkładania (do 31 marca każdego roku) organowi, który je wydał:

– oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

– informacji o średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzednim, bez względu na formę zatrudnienia.

Obowiązek ten wynika z art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego lub starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!