Scroll Top
będą ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców


Planowana jest likwidacja tzw. testu rynku pracy
Fot. Mark Valencia z Pixabay


Planowana jest likwidacja tzw. testu rynku pracy
Fot. Mark Valencia z Pixabay

Nowe przepisy mają uprościć zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zwiększenie liczby godzin pracy określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia, nie będzie wymagało zmiany lub udzielenia nowego zezwolenia na pracę.

To tylko jedna z propozycji, które pojawiły się w najnowszym projekcie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – donosi Prawo.pl.

Chodzi o projekt ustawy, który przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dokument, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych, ma też implementować do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Ministerstwo zdecydowało się na dokonanie reformy m.in. poprzez wyodrębnienie z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy części przepisów związanych z zezwoleniami na pracę cudzoziemców, które będą tworzyły nową ustawę o zatrudnianiu cudzoziemców.

„Zakłada się, że nowa ustawa oprócz zmian w systematyce, polegających m.in. na wydzieleniu przepisów ogólnych oraz przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów zezwoleń na pracę będzie opierała się na dotychczasowych rozwiązaniach prawnych. Jednocześnie wprowadzone zostaną fundamentalne zmiany, które będą miały decydujący wpływ na poprawę funkcjonowania systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemca” – podkreśla MRiPS.

Najważniejsze zmiany to:

– oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi zmienia nazwę na oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca,

– starosta, a nie powiatowe urzędy pracy, będzie rejestrował oświadczenia w ewidencji,

– zezwolenia na pracę nadal będzie wydawał wojewoda,

– nastąpi pełna elektronizacja procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemców  przez system teleinformatyczny Syriusz, którego funkcjonalność ma zostać rozbudowana,

– praca sezonowa pozostaje na 9 miesięcy,

– likwidacja tzw. testu rynku pracy przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę (sprawdzenie, czy na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, których można zatrudnić – polscy bezrobotni mają pierwszeństwo w zatrudnieniu przed cudzoziemcami),

– zlikwidowane zostanie odrębne postępowanie w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę, które obecnie jest wydawane, gdy pracodawca kontynuuje powierzenie pracy cudzoziemcowi na tym samym stanowisku, tj. będzie możliwość kontynuowania zatrudnienia na tym samym stanowisku do czasu wydania nowego zezwolenia,

– wprowadzenie obligatoryjnej przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, gdy pracodawca nie opłaca składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek dochodowy. Dotychczas przesłanka ta miała charakter fakultatywny.

 

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!