Scroll Top
wino nalewanie z butelki

Obowiązek dostosowania informacji na etykietach, w zakresie wykazu składników i wartości odżywczej, będzie mieć zastosowanie od 8 grudnia 2023 r. zarówno do win, jak i aromatyzowanych produktów sektora wina.
Fot. Vinotecarium z Pixabay

Obowiązek dostosowania informacji na etykietach, w zakresie wykazu składników i wartości odżywczej, będzie mieć zastosowanie od 8 grudnia 2023 r. zarówno do win, jak i aromatyzowanych produktów sektora wina.
Fot. Vinotecarium z Pixabay

Nowe wymagania w zakresie etykietowania wina

Od 8 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące etykietowania wina w zakresie wykazu składników i informacji o wartości odżywczej.

Obowiązek podawania tych danych szczegółowych będzie dotyczył wszystkich win i aromatyzowanych produktów sektora wina wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej.

E-etykiety

Nowe prawo dopuszcza możliwość poinformowania konsumenta o składnikach wina i jego wartości odżywczej za pomocą środków elektronicznych wskazanych na etykiecie, np. przy użyciu kodu QR. Pozwoli to przedsiębiorcom na większą elastyczność i łatwe wprowadzanie zmian na opakowaniach.

Wykaz składników

Jeżeli podmiot zdecyduje się podać wykaz składników za pomocą środków elektronicznych, oznaczenie substancji alergennych obecnych w produkcie będzie musiało znajdować się bezpośrednio na opakowaniu. W takim przypadku przedsiębiorca musi pamiętać, że elektroniczne etykiety nie mogą zawierać dodatkowych treści do celów sprzedażowych lub marketingowych, jak również nie można gromadzić ani śledzić danych użytkownika.

Aby uwzględnić szczególne cechy win i metody ich produkcji, Unia Europejska określiła zasady dotyczące podawania wykazu składników wina. Mają one zastosowanie w przypadku, gdy składniki wina podane są bezpośrednio na etykiecie, a także jeśli wykaz składników jest podany za pomocą środków elektronicznych. Dla aromatyzowanych produktów sektora wina zostaną wydane szczegółowe regulacje określające sposób oznaczania składników w oznakowaniu tych wyrobów.

Informacja o wartości odżywczej

Jeśli podmiot zamierza podać informację o wartości odżywczej za pomocą środków elektronicznych, na opakowaniu będzie musiał wskazać wartość energetyczną wina za pomocą symbolu „E” oznaczającego energię. W takim przypadku informacji o wartości odżywczej na e-etykiecie nie można prezentować wraz z innymi informacjami przeznaczonymi do celów sprzedaży lub marketingu, a także niedozwolone jest gromadzenie ani śledzenie danych użytkownika.

Okres przejściowy

Obowiązek dostosowania informacji na etykietach, w zakresie wykazu składników i wartości odżywczej, będzie mieć zastosowanie od 8 grudnia 2023 r. zarówno do win, jak i aromatyzowanych produktów sektora wina.

Wyroby, które zostały wyprodukowane przed 8 grudnia 2023 roku, mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu, zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania obowiązującymi przed tą datą, aż do wyczerpania zapasów.

Przewodnik dotyczących nowych przepisów

Komisja Europejska pracuje nad wytycznymi dotyczącymi nowych wymagań w zakresie etykietowania wina. Dokument ten będzie zawierał pytania i odpowiedzi, w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z wdrażaniem nowych przepisów. Przewodnik zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej również w języku polskim.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 435 z 6.12.2021, str. 262 z późn. zm.)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1606 z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/33 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych dla wina oraz dotyczących przedstawiania obowiązkowych danych szczegółowych produktów sektora wina, a także przepisów szczegółowych dotyczących oznaczania i określania składników produktów sektora wina, oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/273 w odniesieniu do certyfikacji importowanych produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 198 z 8.08.2023, str. 6)

 

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!