Scroll Top
mapa działki

OnGeo.pl

OnGeo.pl

OnGeo.pl: sprawdź swoją działkę

Posiadasz nieruchomości gruntowe? Bez względu na to, co zamierzasz zrobić z własną działką – sprzedać, wydzierżawić, przepisać na członka rodziny, wybudować na niej dom, czy “poczekać na lepsze czasy” – powinieneś wykonać jej gruntowną diagnozę pod kątem wad, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalnoprawnych oraz potencjału inwestycyjnego. Sprawdzenie działki da gwarancję bezpiecznej inwestycji i szansę na rozpoznanie sytuacji rynkowej.

Dobra diagnoza działki charakteryzuje się dokładnym sprawdzeniem cech fizycznych i granic działki, stanu prawnego i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, a także informacji o uzbrojeniu terenu, warunkach geologicznych i innych. Lista do sprawdzenia może być naprawdę długa, dlatego, aby ułatwić diagnozę, OnGeo.pl prezentuje najważniejsze informacje do sprawdzenia.

Cechy terenu:

 1. Parametry geometryczne terenu:
 • Informacje o położeniu nieruchomości i granicach ewidencyjnych;
 • Wymiary działki;
 1. Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków:
 • Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji działki;
 • Zgodność powierzchni urzędowej z terenową;
 • Własność działki;
 • Klasa bonitacyjna gleby.

Ograniczenia formalnoprawne:

 1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):
 • Czy jest uchwalony plan miejscowy dla działki;
 • Przeznaczenie terenu w planie miejscowym;
 • Wskaźniki i wytyczne dla możliwej zabudowy;
 1. Formy ochrony przyrody:
 • Zasięg występowania obszarów ochrony przyrody;
 • Otuliny i strefy ochronne wokół terenów chronionych;
 1. Nieruchomości objęte ochroną zabytków:
 • Rodzaj zabytków i strefy ochrony konserwatorskiej;
 • Obiekty wpisane do rejestru zabytków;
 • Obszary ochrony archeologicznej;
 1. Strefy ochronne:
 • Strefy ochronne wokół:

– terenów zamkniętych,

– cmentarzy,

– turbin wiatrowych,

– uzdrowisk,

 • Strefy oddziaływania lotnisk.
 1. Pozwolenia na budowę:
 • Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 metrów od działki;

Infrastruktura:

 1. Dostęp do drogi:
 • Odległość i dostęp do drogi publicznej;
 • Informacje o drogach planowanych lub w budowie;
 1. Linie energetyczne:
 • Odległość działki od napowietrznej linii energetycznej i urządzeń infrastruktury technicznej;
 1. Uzbrojenie terenu w media:
 • Dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i innych;
 1. Dostęp do światłowodu:
 • Prędkość sieci światłowodowej i dostawca internetu;

Fizjografia terenu:

 1. Analiza rodzajów pokrycia terenu:
 • Sposób zagospodarowania terenu na działce i w jej sąsiedztwie;
 1. Analiza spadków terenu i ekspozycja terenu:
 • Potrzeba wyrównania lub nadsypania terenu działki;
 • Przydatność terenu pod inwestycje;
 1. Nasłonecznienie sezonowe:
 • Obszary na działce gdzie nie dociera światło słoneczne;
 • Rozkład nasłonecznienia na powierzchni działki;
 1. Analiza żyzności gleb:
 • Klasa bonitacyjna gleby;
 • Użytek gruntowy;

Zagrożenia i uciążliwości:

 1. Zagrożenia powodziowe:
 • Tereny zalewowe;
 • Obszary zagrożone stagnacją wody;
 • Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych;
 1. Osuwiska:
 • Strefy osuwisk i ruchów masowych.
 1. Natężenie hałasu:
 • Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego;
 1. Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe:
 • Uciążliwe sąsiedztwo powodujące hałas, nieprzyjemny zapach, drgania, wysokie ryzyko pożarowe;
 1. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest:
 • Położenie wyrobisk azbestowych w okolicy;
 1. Zanieczyszczenia powietrza:
 • Zanieczyszczenia pyłami PM 2,5 i PM 10;

Geologia terenu:

 1. Geologiczne warunki budowlane:
 • Budowa podłoża na działce;
 • Głębokość wód gruntowych;

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej (POI):

 1. Dostępność do POI:
 • Informacje o lokalizacji obiektów POI;
 1. Analiza zasięgu czasu dojścia:
 • Analiza zasięgu czasu dojścia pieszego i dojazdu samochodem do POI;

Dane lokalne:

 1. Zaludnienie:
 • Liczba ludności na 1 km2;
 1. Stawki podatku od nieruchomości:
 • Dane na aktualny rok podatkowy;

Gdzie szukać informacji o działce?

Mnogość miejsc, w których możemy sprawdzić nieruchomość jest bardzo duża. Jeśli chcesz sprawdzić działkę, możesz udać się z wizytą do urzędu gminy lub powiatu. Dużo informacji znajdziesz także w internecie – zarówno na portalach rządowych i samorządowych, jak i w geoportalach tematycznych i instytucjonalnych. Poniżej lista wybranych portali:

 • Geoportal rządowy: geoportal.gov.pl
 • Geoportal krajowy: geoportal-krajowy.pl
 • Geoportale gminne, powiatowe, wojewódzkie, np.

– msip.krakow.pl

– wrosip.pl

– miip.geomalopolska.pl

 • Portale tematyczne:

– Hydroportal: isok.gov.pl

– Geoportal Geologiczny: geoportal.pgi.gov.pl

– Geoportal NID: zabytek.pl

– Bank danych o lasach: bdl.lasy.gov.pl

– Geoportal GUS: portal.geo.stat.gov.pl

Wszystkie dane w jednym miejscu – Portal OnGeo.pl – Raport o działce

Raport o terenie OnGeo.pl to ekspercka usługa na najwyższym poziomie, umożliwiająca gruntowne i automatyczne sprawdzenie każdej działki w Polsce. Raport o działce pobierzesz samodzielnie, a cała diagnoza Twojej działki potrwa nie więcej niż 5 minut. Pozyskanie informacji z Raportu o działce jest nawet 10 razy tańsze i 100 razy szybsze w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Za pełny raport zapłacisz tyle, ile za średniej wielkości zakupy w popularnym supermarkecie.

Sprawdź, jak wygląda przykładowy Raport o działce: https://ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Jak wygenerować Raport o działce w OnGeo.pl?

Chcąc pobrać dane dla działki użytkownik powinien:

 • Wejść na portal ongeo.pl;
 • Wybrać działkę, dla której zamierza pobrać dane za pomocą jednego z trzech sposobów wyszukiwania – pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie;
 • Zaznaczyć tematy, które go interesują;
 • Opłacić Raport o działce;
 • Pobrać raport. Link do pobrania zostanie wysłany na wskazany adres e-mail.

Poznaj zespół OnGeo.pl

OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu branż – geodeci, geologowie, architekci, planiści, leśnicy i budowlańcy. Zespół od lat zajmuje się projektami badawczo-rozwojowymi i komercyjnymi, których wynikiem są zbiory danych, z których mogą korzystać wszyscy.

Misją OnGeo.pl jest zebranie wielu informacji w jednym miejscu, w taki sposób, aby były zrozumiałe dla każdego użytkownika. OnGeo.pl współpracuje z instytucjami administracyjnymi i naukowymi z całej Polski i świata, m.in. z: Europejską Agencją Kosmiczną, urzędami na każdym szczeblu administracji, w tym z ministerstwami, dużymi i średnimi przedsiębiorstwami budowlanymi i geodezyjnymi oraz branżą OZE.

Ostatnie projekty OnGeo.pl dotyczyły wykonania systemów rządowych elektronicznego dziennika budowy i cyfrowej książki obiektu budowlanego.

 

Źródło informacji: OnGeo.pl; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!