Scroll Top
Fot. Niek Verlaan z Pixabay euro

Jakie są konkluzje belgijskiej prezydencji na temat przyszłości rolnictwa w UE?
Fot. Niek Verlaan z Pixabay

Jakie są konkluzje belgijskiej prezydencji na temat przyszłości rolnictwa w UE?
Fot. Niek Verlaan z Pixabay

Państwa członkowskie poparły zestaw konkluzji określających wizję przyszłości rolnictwa w UE

Belgijska prezydencja Rady Unii Europejskiej publikuje przyjęte dziś konkluzje na temat przyszłości rolnictwa w UE.

– Konkluzje przedstawiają szeroko popieraną wizję przyszłości rolnictwa i określają nasze ambicje dotyczące konkurencyjności sektora. Stawiają rolników w centrum naszych zainteresowań i podkreślają strategiczną rolę rolnictwa w gwarantowaniu bezpieczeństwa żywnościowego w otwartej gospodarce. W konkluzjach uznano także znaczenie badań naukowych i innowacji. Wreszcie priorytety obejmują także uproszczenia administracyjne i wsparcie dla młodych rolników – ocenia David Clarinval, belgijski wicepremier i minister ds. osób samozatrudnionych, MŚP i rolnictwa, reformy instytucjonalnej i odnowy demokratycznej.

Strategiczna rola rolnictwa

W konkluzjach podkreślono kluczową rolę sektora, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i strategicznej autonomii, a także uznano liczne stojące przed nim wyzwania, w tym zmiany klimatyczne, napięcia geopolityczne, rentowność i obciążenia administracyjne.

W tekście przywołuje się posiedzenia Rady Europejskiej odbyte w lutym, marcu i kwietniu 2024 r., podczas których przywódcy UE podkreślili zasadniczą rolę wspólnej polityki rolnej (WPR) i uznali, że konkurencyjny, zrównoważony i odporny sektor rolny jest kluczowym strategicznym interesem Unii. Przywódcy UE doszli również do wniosku, że rolnicy potrzebują stabilnych i przewidywalnych zasad, które będą im towarzyszyć w stawianiu czoła wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

Silny i konkurencyjny sektor rolniczy UE

W konkluzjach podkreślono wkład i potencjał rolnictwa w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W tym kontekście w tekście podkreślono, że należy zapewnić rolnikom godziwe dochody i poprawić ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności. Z zadowoleniem przyjęto niedawne inicjatywy Komisji, takie jak uruchomienie unijnego Obserwatorium Łańcucha Rolno-Spożywczego.

Jeśli chodzi o handel, w konkluzjach podkreślono, że UE jest eksporterem netto produktów rolno-spożywczych i że ważne jest zapewnienie sprawiedliwego, otwartego i opartego na stabilnych zasadach systemu handlu oraz równych warunków działania. W konkluzjach wzywa się Komisję do regularnej aktualizacji swojej oceny wpływu umów o wolnym handlu na sektor rolny.

Państwa członkowskie popierające konkluzje wzywają także Komisję do dokładnej oceny skutków rozszerzenia UE w celu przygotowania sektora rolnego na ten proces.

W swoich wnioskach delegacje popierające uznają, że dla WPR potrzebne są odpowiednie zasoby, aby mogła ona osiągnąć swoje cele.

Innowacja i współpraca

Badania naukowe i innowacje w sektorach produkcji rolnej i spożywczej mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ​​UE będzie w stanie produkować dla swoich obywateli zrównoważoną, bezpieczną, zdrową i niedrogą żywność. Aby osiągnąć ten cel, w tekście podkreślono, że ważną rolę odgrywają fundusze komplementarne do WPR.

Podkreślono także rolę sieci wymiany i usług doradczych dla rolników.

Uproszczenie i mniej biurokracji

W konkluzjach podkreślono potrzebę uproszczeń i wezwano Komisję do monitorowania źródeł obciążeń administracyjnych i złożoności dla rolników, podkreślając jednocześnie, że państwa członkowskie również mają do odegrania rolę w procesie upraszczania.

Wsparcie dla młodych i początkujących rolników

Młodzi i nowi rolnicy napotykają wiele trudności, próbując rozpocząć działalność gospodarczą, w tym jeśli chodzi o dostęp do gruntów rolnych lub kredytu.

W tekście podkreślono rolę wymiany pokoleń w sektorze rolnictwa i stwierdzono, że niezbędne są środki, aby rozwiązać te problemy.

Odporność na zmiany klimatyczne

Bezpieczeństwo żywnościowe i odporny sektor rolnictwa UE zależą od ochrony naszych ekosystemów. Sektor rolnictwa poczynił wiele wysiłków, aby pomóc w osiągnięciu celów UE w zakresie klimatu, różnorodności biologicznej, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i zrównoważonego rozwoju. W konkluzjach uznano, że wysiłki te należy kontynuować, uwzględniając jednocześnie konkurencyjność i rentowność rolnictwa.

W tekście stwierdza się, że rolnicy potrzebują odpowiedniego wsparcia w przejściu na przyjęcie zrównoważonych praktyk, oraz że WPR, a także inne instrumenty, mogą odegrać rolę, pomagając im w sprostaniu tym wyzwaniom.

*

Aby przekazać Komisji uwagi przed nadchodzącymi propozycjami dotyczącymi przyszłej WPR, państwa członkowskie, zgodnie z inicjatywą prezydencji, rozpoczęły refleksję nad przyszłością sektora, a konkluzje prezydencji stanowią krok w tym procesie.

Ważną rolę w tym procesie odgrywa także strategiczny dialog na temat przyszłości rolnictwa UE, zainicjowany przez Komisję, którego celem jest depolaryzowanie debat na temat rolnictwa i zielonej transformacji. Podczas posiedzenia 29 kwietnia 2024 r. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przeprowadziła nieformalną debatę przy obiedzie, skupiającą się na dialogu strategicznym.

 

 

Źródło informacji: komunikat prasowy belgijskiej prezydencji Rady UE

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!