Scroll Top
pszenica pole niebo


Czy nowe zasady regulacji rynku zbóż są korzystniejsze dla rolników?
Fot. Kai Pilger z Pixabay


Czy nowe zasady regulacji rynku zbóż są korzystniejsze dla rolników?
Fot. Kai Pilger z Pixabay

Pomoc do sprzedanej pszenicy i kupionych nawozów

Zamiast dopłat do sprzedanej tony pszenicy czy kukurydzy, będą dopłaty do ha upraw pszenicy. Poza tym zapowiedziano pomoc do zakupionych nawozów.

Dziś na stronie rcl opublikowano kolejny projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pierwszym projekcie czytaj:

Transport zbóż i rzepaku do portów z dofinansowaniem 2 mld zł

Sprzedałeś pszenicę  od 15 kwietnia – dostaniesz pomoc do ha upraw

Zmieniono zakres pomocy dotąd obowiązującej przy sprzedaży pszenicy i kukurydzy.

Więcej:

Fundusz Pomocy dla Ukrainy pomoże na rynku zbóż

Pomoc ta będzie teraz ograniczona do producentów, którzy sprzedali zboże lub kukurydzę do dnia 14 kwietnia 2023 r., zamiast do dnia 31 maja 2023 r. Zmieniono też początek tej sprzedaży – ma przysługiwać za sprzedaż od dnia 1 grudnia 2022 r., zamiast od dnia 15 grudnia 2022 r. Zaproponowano też skrócenie terminu naboru wniosków w ramach tej pomocy do dnia 31 maja 2023 r. w celu usprawnienia rozpatrywania wniosków o nową pomoc – jak podano.

A nowa pomoc zmienia zasady – o ile dotąd wyznaczono dopłaty do tony sprzedanego zboża (pszenicy i kukurydzy), teraz zaproponowano dopłaty do hektara upraw (pszenicy).

Nowy projekt zakłada, że wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu:

1) stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., pomniejszonej o powierzchnię upraw pszenicy, do której producentowi rolnemu przyznano pomoc, o której mowa w § 13zt ust. 1 (czyli pomoc dotychczas wprowadzoną do sprzedaży tony pszenicy);

2) stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy wynikającej z dokumentów sprzedaży i liczby 5,5 (5,5 t/ha to średni plon pszenicy z hektara w 2022 r. według GUS).

Pomoc będzie wypłacana do niższej z kwot wyliczonych na podstawie powyższych przepisów.

Proponuje się, aby stawka pomocy wynosiła 2200 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy.

Pomoc ma być udzielana do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji, według kolejności złożenia wniosków.

Do wniosków trzeba będzie dołączyć faktury sprzedaży pszenicy (w projekcie nic nie mówi się o kukurydzy) w wymaganym okresie.

Dopłaty do nawozów

Inną formą pomocy przewidzianą w tym projekcie są dopłaty na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów.

Do wniosku o pomoc dołącza się kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Stawki pomocy to:

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia.

Przewidziano mechanizm korygujący stawki pomocy: gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 4,7 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący, który stanowi iloraz kwoty 4,7 mld zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Korzystniejsze warunki?

Jak podano w uzasadnieniu, „(…) proponuje się, aby do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, miały zastosowanie nowe przepisy. Pozwoli to producentom rolnym, którzy sprzedadzą zboże od dnia 15 kwietnia 2023 r. do czasu wejścia w życie projektowanych przepisów, ubiegać się o pomoc na nowych korzystniejszych warunkach”.

Udzielanie pomocy według proponowanych zasad wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

W ocenie skutków regulacji podano, że wydatki wyniosą 6700 mln zł, z tego pomoc dla producentów pszenicy to 2 mld zł i dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych – 4,7 mld zł. Pomoc ma zostać sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

„Przy obliczaniu stawki pomocy uwzględniono koszty produkcji zbóż oraz koszty przechowywania zbóż. Uwzględniając powyższe, zaproponowano stawki pomocy na poziomie 2200 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy. Uwzględniając projektowaną stawkę pomocy, ilość niesprzedanej pszenicy oraz średnią miesięczną wysokość skupu pszenicy, szacuje się, że na realizację pomocy niezbędne są środki w wysokości ok. 2 mld zł.

Natomiast przy obliczaniu skutków budżetowych wprowadzenia dofinansowania nawozów przyjęto, że ok. 7,9 mln hektarów upraw i 2,8 mln hektarów łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych znajduje się w gospodarstwach o powierzchni do 50 ha. Natomiast 12 405 producentów rolnych wnioskujących o płatności bezpośrednie posiada gospodarstwa rolne o powierzchni powyższej 50 ha” – wyliczono.

Projekt

Uzasadnienie

Posty powiązane

error: Content is protected !!