Scroll Top
euro Fot. Stefan Schweihofer z Pixabay

Zawarto umowy lub wydano decyzje na 98,1 proc. limitu PROW, zrealizowano płatności na 81,71% limitu.
Fot. Stefan Schweihofer z Pixabay

Zawarto umowy lub wydano decyzje na 98,1 proc. limitu PROW, zrealizowano płatności na 81,71% limitu.
Fot. Stefan Schweihofer z Pixabay

PROW 2014-2020 blisko mety

PROW 2014-2020 – wydłużony jeszcze o dwa lata i zasadę płatności n+3 – zbliża się do końca.

Jak przypomina ARiMR, zakończenie realizacji inwestycji i złożenie wniosków o płatność drugiej raty pomocy przez beneficjentów poddziałań premiowych

6.1 „Premie dla młodych rolników”,

6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”,

6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

będzie możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2025 r.

„Beneficjenci ww. poddziałań premiowych mogą rozliczyć projekty w maksymalnym terminie nie dłuższym niż do dnia 31 sierpnia 2025 r., przy czym powinien zostać zachowany odpowiednio 2 lub 3 letni, wynikający z decyzji o przyznaniu pomocy, termin realizacji biznesplanu.

Podkreślenia wymaga fakt, iż koniecznym do spełnienia warunkiem umożliwiającym Agencji wypłatę drugiej raty pomocy, jest zrealizowanie przez Beneficjenta całego biznesplanu w powyżej opisanych terminach.

Jednocześnie informuję, iż beneficjenci poddziałań premiowych mogą wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji w zakresie warunków, w tym wydłużenie okresu jego realizacji” – podaje ARiMR w piśmie skierowanym do KRIR.

Jak zaznaczono, konieczność rozliczenia drugiej raty pomocy w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2025 roku dotyczy około 50 tysięcy beneficjentów wskazanych podziałań.

Ostatnie sprawozdanie z realizacji PROW – stan na koniec maja – podaje, że w ramach dostępnych na PROW 80 578 099 205,07 zł zawarto umowy lub wydano decyzje na 98,1 proc. limitu, zrealizowano płatności na 81,71% limitu.

Czytaj też:

97 proc. PROW 2014-2020 jest zakontraktowane

Posty powiązane

error: Content is protected !!