Scroll Top
Przetwórstwo pomoże rolnictwu

Czy rozwój przetwórstwa pomoże rolnikom?
fot. RitaE z Pixabay

Czy rozwój przetwórstwa pomoże rolnikom?
fot. RitaE z Pixabay

Przetwórstwo da się rozwinąć z KPO?

Nawet 15 mln zł wsparcia przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Co więcej – w ramach jednego naboru można złożyć więcej niż jeden wniosek, jeśli dotyczy innego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie – 50 proc. kosztów kwalifikowanych – ma obejmować inwestycje w infrastrukturę, maszyny, urządzenia i środki transportu służące do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, w tym zarówno produktów konwencjonalnych, jak i ekologicznych. Nie obejmuje natomiast m.in. wynagrodzeń i zakupu gruntów lub innych nieruchomości. W ramach działania dopuszczony jest zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń.

Ze wsparcia jest wyłączona działalność obejmująca: destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia (PKD 11.01.Z), produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (PKD 2. 11.04.Z), produkcja piwa (3. 11.05.Z), produkcja wyrobów tytoniowych (4. 12.00.Z).

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. – przewiduje projekt.

Wsparcie – nie mniej niż 100 000 zł – jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi: 3 000 000 zł (mikroprzedsiębiorstwa), 10 000 000 zł (małe przedsiębiorstwa) i 15 000 000 zł (średnie przedsiębiorstwa). We wniosku można będzie wystąpić o 50 proc. zaliczki.

Płatność będzie mogła być realizowana w formie płatności częściowych wypłacanych po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia – a możliwa jest realizacja przedsięwzięcia nie więcej niż w czterech etapach.

Wnioski będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji, która poda na swojej stronie internetowej ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru. W ogłoszeniu poda też regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

Jak podano w uzasadnieniu, rozporządzenie ma na celu budowę i zwiększenie odporności podmiotów łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych na kryzysy, wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw żywności, oraz wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórczych (podmioty istniejące i nowo zakładane) realizujących inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury).

Spodziewane jest umożliwienie wsparcia co najmniej 800 MŚP. Nie podano kwoty przewidzianej do rozdysponowania.

Posty powiązane

error: Content is protected !!