Scroll Top
euro-gcd7426fb3_1920

Układ o stowarzyszeniu UE–Ukraina, który wszedł w życie 1 września 2017 r., zbliża Ukrainę i UE
Fot. Erik Chmelicky z Pixabay

Układ o stowarzyszeniu UE–Ukraina, który wszedł w życie 1 września 2017 r., zbliża Ukrainę i UE
Fot. Erik Chmelicky z Pixabay

Rada UE zatwierdza pomoc dla Ukrainy w wysokości 18 mld EUR

Rada uzgodniła pakiet legislacyjny, który umożliwi UE udzielanie Ukrainie pomocy finansowej przez cały 2023 r. Wartość tej pomocy sięgnie 18 mld EUR.

Proponowany pakiet Rada przyjęła wczoraj w drodze procedury pisemnej. Przedłoży go następnie Parlamentowi Europejskiemu, tak by mógł zostać przyjęty w przyszłym tygodniu.

– Ukraina może liczyć na UE. Będziemy w dalszym ciągu udzielać Ukrainie wsparcia, również finansowego, tak długo, jak będzie to konieczne. Przyjęte dziś przepisy oznaczają, że przez cały 2023 rok Ukraina może liczyć na regularną pomoc finansową ze strony UE – powiedział Zbyněk Stanjura, czeski minister finansów

Pakiet przewiduje rozwiązanie strukturalne pozwalające wspierać Ukrainę finansowo w 2023 r. Kwota, która ma zostać pożyczona Ukrainie w 2023 r., wyniesie 18 mld EUR, a pożyczki będą miały 10-letni okres karencji. Państwa członkowskie pokryją większość kosztów odsetek za pośrednictwem zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel. Gwarantowanie pożyczek będzie zapewniane przez budżet UE albo przez państwa członkowskie.

Chodzi o udzielenie krótkoterminowej pomocy finansowej w celu sfinansowania najpilniejszych potrzeb Ukrainy, odbudowy infrastruktury krytycznej i wstępnego wsparcia na rzecz trwałej powojennej rekonstrukcji, aby wesprzeć Ukrainę na drodze do integracji europejskiej.

„Celem ogólnym Instrumentu jest przyczynienie się do wypełnienia luki w finansowaniu Ukrainy w 2023 r., w szczególności poprzez zapewnienie wysoce preferencyjnej krótkoterminowej pomocy finansowej dla państwowego budżetu Ukrainy w sposób przewidywalny, ciągły, uporządkowany i terminowy, w tym – w stosownych przypadkach – sfinansowanie odbudowy i wstępnego wsparcia na rzecz powojennej rekonstrukcji, aby wesprzeć Ukrainę na drodze do integracji europejskiej” – podano w rozporządzeniu.

Część pakietu legislacyjnego – zmiana rozporządzenia finansowego – została już przyjęta przez Radę na posiedzeniu Rady Ecofin 6 grudnia.

 

Kontekst

W wyniku niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej wojny napastniczej prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie od 24 lutego 2022 r. Ukraina utraciła dostęp do rynków i odnotowała drastyczny spadek przychodów publicznych, podczas gdy wydatki publiczne na poprawę sytuacji humanitarnej i zachowanie ciągłości działania służb państwowych znacznie wzrosły.

W latach 2014–2022 UE udzieliła Ukrainie pomocy za pośrednictwem różnych instrumentów wsparcia, przeprowadzając między innymi kilka operacji wypłaty pomocy makrofinansowej opiewających na łączną kwotę ponad 7 mld EUR w postaci pożyczek i dotacji.

Układ o stowarzyszeniu UE–Ukraina, który wszedł w życie 1 września 2017 r., zbliża Ukrainę i UE. Służy budowaniu głębszych więzi politycznych i silniejszych powiązań gospodarczych oraz poszanowaniu wspólnych wartości, ale też stanowi ramy realizacji ambitnego programu reform skupionego na walce z korupcją, niezależnym systemie wymiaru sprawiedliwości, praworządności i lepszym otoczeniu biznesowym. UE stale popiera te reformy. Mają one kluczowe znaczenie dla przyciągania inwestycji, zwiększania wydajności i podnoszenia poziomu życia w perspektywie średnioterminowej.

 

opr. MP

Rozporządzenie ustanawiające instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!