Scroll Top
dom samochód ludzie uprawy

PZU zadowolony ze sprzedaży ubezpieczeń budynków i nieruchomości rolnych, w tym dotowanych ubezpieczeń upraw
Fot. kalhh z Pixabay

PZU zadowolony ze sprzedaży ubezpieczeń budynków i nieruchomości rolnych, w tym dotowanych ubezpieczeń upraw
Fot. kalhh z Pixabay

Rekordowe wyniki Grupy PZU za 2022 rok

W obszarze masowym najszybciej rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń budynków i nieruchomości rolnych, w tym dotowanych ubezpieczeń upraw.

W 2022 roku Grupa PZU zwiększyła przypis składki brutto do 26,7 mld zł, osiągając poziom najwyższy w swojej historii i przekraczając cel strategiczny. Grupa osiągnęła dynamikę sprzedaży ubezpieczeń wyższą niż rok wcześniej i lepszą od całego rynku. Zysk netto wyniósł 3,374 mld zł, a rentowność wzrosła do 19,5 proc.

W ubiegłym roku gospodarka polska znalazła się pod ogromną presją. Wywołany napaścią Rosji na Ukrainę kryzys energetyczny i żywnościowy oraz problemy w łańcuchach dostaw przyczyniły się do skokowego wzrostu inflacji.

– Wiedząc, z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się nasi klienci, zrobiliśmy wiele, by jak najlepiej dopasować naszą ofertę do ich potrzeb i oczekiwań, zapewniając im przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki temu w 2022 roku wypracowaliśmy rekordowy przypis składki na poziomie 26,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł, tj. 6,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a także przekroczenie celu strategicznego – tłumaczy dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Według niej wyniki PZU za 2022 rok pokazują, że nawet z pozycji lidera z największym udziałem w bardzo konkurencyjnym rynku ubezpieczeniowym firma potrafi ciągle rozwijać biznes.

– W samym IV kwartale ub.r. sprzedaż ubezpieczeń osiągnęła niemal 7,7 mld zł, rosnąc o 12,3 proc. rok do roku, co także jest historycznie najlepszym wynikiem. Ubezpieczyciel osiągnął bardzo dobre rezultaty zwłaszcza w segmencie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, gdzie sprzedaż w ub.r. wzrosła o 10 proc., a w samym IV kw. o 13,6 proc., przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności – mówi prezes PZU.

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej w roku 2022 wyniósł 3,374 mld zł, był nieco powyżej wyniku z roku poprzedniego i tylko o 1 proc. poniżej celu strategicznego zaplanowanego na rok 2024. To najlepszy rezultat od 13 lat. W IV kw. zysk wyniósł 1,234 mld zł, co oznacza wzrost o 28,1 proc. r/r. Zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 19,5 proc., o 0,9 punktu procentowego wyższy niż rok wcześniej i o 2,1 p.p. powyżej ambicji strategicznych. Ten rezultat został osiągnięty przy regularnych wypłatach dywidendy.

W ub.r. na ten cel PZU przeznaczył 1,675 mld zł (1,94 zł na akcję), a łącznie od czasu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom już 27,2 mld zł. Pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje mocna – wskaźnik Wypłacalność II przekracza znacznie wskazany w strategii poziom 200 proc. oraz średnią dla europejskich ubezpieczycieli, a w ratingu S&P Grupa PZU utrzymuje ocenę A- z perspektywą stabilną – jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym.

Do solidnego zysku Grupy PZU przyczynił się także dobry wynik działalności lokacyjnej. Zwrot na portfelu głównym w całym ub.r. wyniósł 5,2 proc., a w IV kw. 6,8 proc., głównie dzięki dużemu wzrostowi wyniku odsetkowego (instrumenty dłużne stanowią 77 proc. portfela, w tym dług skarbowy 59 proc.) oraz dobremu wynikowi w portfelu nieruchomości.

Środowisko wysokich stóp procentowych pozwoliło Grupie PZU na optymalizację portfela inwestycyjnego przez odnawianie zapadających obligacji skarbowych po wyższych rentownościach. Wpłynęło jednak też na spadek sprzedaży kredytów hipotecznych i pogorszenie wyników Banku Pekao i Alior Banku z Grupy PZU. Pomimo redukcji popytu kredytowego i wzrostu kosztów funkcjonowania sektora bankowego, w 2022 r. kontrybucja działalności bankowej do wyniku Grupy PZU wyniosła 580 mln zł, a więc tylko o 4 proc. mniej niż rok wcześniej.

– W ubiegłym roku działaliśmy w dynamicznym otoczeniu, które było trudnym testem także dla naszego biznesu. Zdaliśmy go bardzo dobrze, ponownie wykazując wysoką odporność, elastyczność i efektywność naszego modelu budowania wartości – zauważa Beata Kozłowska-Chyła.

Jej zdaniem świadczą o tym wypracowane wyniki finansowe, rozwój działalności Grupy PZU na wszystkich kluczowych rynkach, a także pewność i jakość ochrony zapewnionej klientom oraz korzyści wypracowane dla akcjonariuszy.

– Wzmocniliśmy przewagi konkurencyjne PZU i wkroczyliśmy w rok 2023 dobrze przygotowani do wypełnienia naszych strategicznych zamierzeń – podkreśla prezes PZU.

Zebrana przez Grupę PZU na rynku polskim składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wzrosła w całym 2022 r. o 10 proc. – do 15,5 mld zł, a w IV kw. o 13,6 proc. r/r – do ponad 4,6 mld zł. Szło to w parze z utrzymaniem dobrej rentowności ubezpieczeń majątkowych – w 2022 r. wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 89,8 proc.

Najmocniejszy wzrost sprzedaży rok do roku PZU osiągnął w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych – o 15,1 proc. (w samym IV kw. o 20,8 proc. r/r), szczególnie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych (o 37,5 proc. w całym roku i 50,8 proc. w IV kw.). W segmencie komunikacyjnym przypis składki w 2022 r. wzrósł o 6,4 proc., a w IV kw. o 7,2 proc. r/r, przy czym nastąpiło to głównie dzięki bardzo dobrej dynamice sprzedaży polis autocasco, która wzrosła w całym ub.r. o 14,5 proc., a w IV kw. o 13,4 proc. r/r.

– Od początku 2021 roku obserwujemy na polskim rynku coraz szybszy przyrost liczby polis AC w relacji do obowiązkowych polis OC. W ostatnich dwóch latach poziom tego wysycenia zwiększył się o 2,6 p.p. – do 30,5 proc. – ocenia Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU.

Średnia cena polisy OC komunikacyjnego na polskim rynku dalej spadała, by ustabilizować się w drugiej połowie roku.

– Utrzymanie rentowności w tym segmencie ułatwia niższa częstość szkód, którą można wiązać z takimi czynnikami, jak zmiany w taryfikatorze mandatów i w punktach karnych, wpływające na większą rozwagę kierowców czy upowszechnienie pracy hybrydowej, ograniczającej podróże samochodami – wyjaśnia Tomasz Kulik.

W jego opinii w dalszej perspektywie będzie to jednak bardzo trudne przy tak niskich cenach OC i jednocześnie szybko rosnących wskutek inflacji cenach części zamiennych i kosztach napraw pojazdów.

Biorąc pod uwagę segmentację ze względu na klientów, w obszarze masowym najszybciej rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń budynków i nieruchomości rolnych, w tym dotowanych ubezpieczeń upraw, ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w segmencie korporacyjnym m.in. ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych, ubezpieczeń utraty zysku (w tym w następstwie uszkodzeń) maszyn, casco statków żeglugi morskiej i śródlądowej.

Na rynku polskim zebrana w ubezpieczeniach na życie składka wyniosła w 2022 r. 8,6 mld zł (spadek o 1,9 proc. r/r), a w samym IV kw. ponad 2,3 mld zł (wzrost o 8,5 proc. r/r), przy wzroście rentowości o 4,5 p.p. do poziomu 17,3 proc. (w IV kw. o 9,7 p.p. do 19,2 proc.).

W kluczowym segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (IK) przypis składki wzrósł o 1,9 proc. (w IV kw. o 2,4 proc. r/r), głównie dzięki rosnącej sprzedaży dodatków zdrowotnych do produktów ochronnych, umożliwiających dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów.

Marża w ubezpieczeniach grupowych i IK w ub.r. wzrosła o 5 p.p. do 17,4 proc., a w samym IV kw. aż o 14,3 p.p. do 21,7 proc. Wpłynęła na to dużo niższa szkodowość, wynikająca z malejącego wpływu zdarzeń związanych z pandemią COVID-19 (powrót śmiertelności do typowych, sezonowych poziomów).

Przychody Grupy w filarze zdrowie wyniosły w 2022 r. prawie 1,3 mld zł, rosnąc o 16,2% r/r, co było rezultatem zwiększenia przychodów generowanych przez placówki z sieci PZU Zdrowie (+16,0% r/r) oraz ubezpieczenia i abonamenty (+16,4% r/r). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,2 mln.

W filarze inwestycje aktywa klientów zewnętrznych (tj. spoza Grupy PZU) zarządzane przez TFI PZU wzrosły w 2022 r. o 40% r/r – do 19,2 mld zł, uwzględniając w tym aktywa zakupionego w lipcu ub.r. i następnie zintegrowanego TFI Energia. Łączne aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w minionym roku o 11% – do 39,2 mld zł. TFI PZU utrzymał pozycję lidera rynku pod względem sprzedaży z napływami netto na poziomie ponad 900 mln zł, podczas gdy ogółem z funduszy kapitałowych odpłynęły w ub.r. 24 mld zł.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!