Scroll Top
kukurydza kolby

Producenci kukurydzy otrzymają pomoc.
Fot. Ilo z Pixabay

Producenci kukurydzy otrzymają pomoc.
Fot. Ilo z Pixabay

Rozpoczął się nabór wniosków o pomoc dla producentów kukurydzy

Wnioski o pomoc można składać do 29 lutego 2024 r. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu udostępnionym na stronie agencji.

Pomoc finansowa będzie udzielana producentowi kukurydzy:

któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;

który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Panie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;

któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta kukurydzy we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, nie większej niż 100 ha, i stawki pomocy.

Stawka pomocy wynosi:

1 000 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego;

700 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych na obszarze województwa małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;

500 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych na obszarze województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Limit na tę pomoc to 1 mld zł, jeśli zostanie przekroczony, do obliczenia wysokości pomocy stosuje się współczynnik korygujący, który stanowi iloraz kwoty 1 mld zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zasady pomocy ustalono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2667).

Posty powiązane

error: Content is protected !!