Scroll Top
money-g236eb5a89_1920

Zwiększenie wydatków na rolnictwo zapowiada na przyszły rok rząd
fot. Fz z Pixabay

Zwiększenie wydatków na rolnictwo zapowiada na przyszły rok rząd
fot. Fz z Pixabay

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 rok

Zwiększenie wydatków na rolnictwo zapowiada rząd na przyszły rok.

Ministerstwo Finansów informuje:

Dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, a wydatki 672,5 mld zł.

68 mld zł deficytu to środki, które wzmocnią rozwój gospodarki w przyszłym roku.

Zapewnione są też pieniądze na priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Wydatki na obronność z budżetu wzrosną do 3 proc. PKB.

– To najlepszy budżet na obecne czasy, idziemy drogą środka, równoważymy wrażliwość społeczną z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansów publicznych. Mamy świadomość, że rozdmuchanie wydatków publicznych może utrudniać zejście inflacji do bardziej akceptowalnych poziomów. Dlatego w tym trudnym, dynamicznym okresie angażujemy środki przede wszystkim we wsparcie osób najbardziej dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego. W razie potrzeby, w kolejnym roku na bieżąco podejmować będziemy decyzję odnośnie ewentualnego rozszerzenia mechanizmów wsparcia – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Ustawa budżetowa na 2023 r. zakłada:

prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł

limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł

deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł

deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5 proc. PKB

dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7 proc.;

inflację w ujęciu średniorocznym wynoszącą 9,8 proc.;

wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,8 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada:

dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł;

wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł;

deficyt budżetu środków europejskich w wysokości nie większej niż 16,2 mld zł.

Dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miała wpływ sytuacja makroekonomiczna. W porównaniu do 2022 r. makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre jak w roku obecnym, ale dalej, zarówno w ujęciu realnym, jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej.

Drugim istotnym czynnikiem jest przyjęte założenie o ważnej zmianie w działaniach, które mają na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wysokiej inflacji, szczególnie w zakresie energii i gazu. Zamiast obniżonej stawki podatku VAT zaczną bowiem obowiązywać inne pozapodatkowe rozwiązania.

Wydatki

Ustawa budżetowa na rok 2023 została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych, niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniamy m.in.:

zwiększenie środków na służbę zdrowia do poziomu ponad 6 proc. PKB;

środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy;

waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc. oraz tzw. 13. emeryturę;

3 proc. PKB na obronność;

zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej;

środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki;

zwiększenie wydatków na rolnictwo.

 

Źródło informacji: MF

 

Czytaj też:

„Nie będzie Polski silnej, gdy nie będzie silnego polskiego rolnictwa”

Posty powiązane

error: Content is protected !!