Scroll Top
budynek-nik-pub

NIK skontrolowała Stomil – producenta wielu produktów używanych przez rolników
Fot. NIK

NIK skontrolowała Stomil – producenta wielu produktów używanych przez rolników
Fot. NIK

„Stomil S.A.” przed upadłością?

Według NIK, wzrastające zadłużenie może w konsekwencji doprowadzić do niewypłacalności, stanowiącej przesłankę ogłoszenia upadłości Spółki, i narazić na ryzyko braku zaspokojenia jej akcjonariuszy i wierzycieli.

Założone w 1920 r. Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego “STOMIL” S.A. należały do największych zakładów przemysłowych Bydgoszczy, zatrudniając w szczytowym okresie około 3000 pracowników. Przez lata Spółka wyspecjalizowała się w produkcji płyt i uszczelek gumowych oraz węży hydraulicznych i przemysłowych.

Informacje o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej Spółki skłoniła Najwyższą Izbę Kontroli do przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie efektów działań restrukturyzacyjnych. Kontrolą objęto realizację wieloletnich planów strategicznych, wyniki ekonomiczne, posiadanie, wdrażanie i monitorowanie realizacji działań naprawczych, zbywanie aktywów trwałych oraz pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych na rozwój i poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej od stycznia 2019 r. do lipca 2022 r.

Kontrolerzy NIK ustalili, że Zarząd Spółki w latach 2019-2022 (I półrocze) przyjął dwa plany strategiczne, w których określono cele i ich mierniki, a także zawarto analizę rynku oraz ryzyk i ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej. Kontrola realizacji planów strategicznych wykazała zaburzenie wewnętrznej spójności systemu Spółki, o czym świadczyło wielokrotne wskazywanie przez Prezesa Zarządu na brak wiedzy o sposobie i stopniu realizacji celów zdefiniowanych w dokumentach strategicznych.

W latach 2019-2022 (I półrocze) Spółka nie osiągnęła stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W całym okresie ponoszono straty w sprzedaży. Ujemny wynik w tym zakresie pogłębiał się z poziomu 4,0 mln zł w 2018 r. poprzez 5,6 mln zł w 2019 r. do 7,2 mln zł w 2020 r. Wiązało się to głównie ze spadkiem przychodów ze sprzedaży z poziomu 51,6 mln zł poprzez 47,8 mln zł do 38,5 mln zł. W 2021 r. strata na sprzedaży zmniejszyła się do poziomu 1,5 mln zł, ale już w I półroczu 2022 r. wyniosła 1,3 mln zł. Na uzyskany w 2020 r. i w 2021 r. dodatni wskaźnik EBITDA – na poziomie 2,7 mln zł i 1,7 mln zł – i zysk netto – w wysokości 0,4 mln zł i 0,2 mln zł – istotny wpływ miała sprzedaż nieruchomości za 7,5 mln zł w 2020 r. oraz aktualizacja wyceny innej nieruchomości w wysokości 2,8 mln zł w 2021 r. Od 2021 r. wskaźniki płynności wskazywały na trudności Spółki do regulowania zobowiązań bieżących.

Według stanu na 31 maja 2022 r. przeterminowane zobowiązania handlowe wyniosły 6 mln zł (57,3%). Istotnie zwiększono poziom zobowiązań ogółem z 8,5 mln zł na koniec 2020 r. do 23,5 mln zł na koniec I półrocza 2022 r., co stanowiło 62,5% wartości aktywów. W ocenie NIK wzrastające zadłużenie może w konsekwencji doprowadzić do niewypłacalności stanowiącej przesłankę ogłoszenia upadłości Spółki i narazić na ryzyko braku zaspokojenia jej akcjonariuszy i wierzycieli. Wysoki stan zobowiązań w nadmiernym stopniu uzależnia sytuację Spółki od czynników zewnętrznych.

Ponadto w okresie objętym kontrolą zmniejszył się zasób posiadanych przez Spółkę nieruchomości. Ustalono, że zbycie czterech z nich w czerwcu 2020 r. nastąpiło w trybie niekonkurencyjnym, jednak zgodnie z zasadami statutowymi.

Warto wyjaśnić, że jawność wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do części stanu faktycznego oraz niektórych stwierdzonych przez kontrolerów NIK nieprawidłowości została wyłączona w zakresie, w jakim jego treść dotyczyła tajemnicy przedsiębiorstwa. Wyłączenia jawności treści dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

error: Content is protected !!