Scroll Top
portfel

Spadek realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na osobę odnotowano jedynie w grupie rolników (o 5,9%).
fot. Thomas Ulrich z Pixabay

Spadek realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na osobę odnotowano jedynie w grupie rolników (o 5,9%).
fot. Thomas Ulrich z Pixabay

Sytuacja ekonomiczna rodzin rolników pogarsza się

Odczucia rolników potwierdzają dane opublikowane dziś przez GUS: „Sytuacja gospodarstw domowych w 2023 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”.

Wydatki na osobę w rodzinach rolników są od lat najniższe. W 2023 nowe jest to, że spadek realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na osobę odnotowano jedynie w grupie rolników – i to aż o 5,9%.

Realny wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w gospodarstwach domowych w 2023 r. GUS wyliczył na 2,1 proc.

Jednak, jak podaje GUS, w 2023 r. nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych.

I od lat zmienia się niewiele: najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych (w zaokrągleniu do 1 zł – 3313 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę (w zaokrągleniu do 1 zł – 1862 zł) wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym. W tej grupie gospodarstw domowych – w stosunku do przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce – zarówno dochód, jak i wydatki były wyższe, odpowiednio o 23,7% i o 13,8% . W 2022 r. wynosiło to odpowiednio o 16,6% i o 13,3%), czyli różnice pogłębiają się.

Natomiast – podobnie jak w latach poprzednich – najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2023 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów.

Spadek realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na osobę odnotowano jedynie w grupie rolników (o 5,9%).

Również najniższe przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (1245 zł) i były one o 23,9% niższe od średnich wydatków dla gospodarstw domowych ogółem (w 2022 r. – niższe o 21,1%, i tu więc różnice pogłębiają się).

Rolnicy wydają na 1 osobę w rodzinie tylko trochę ponad połowę dochodów (50,9 proc. dochodów).

Rozpiętość wskaźnika przeciętnych miesięcznych dochodów według grup społeczno-ekonomicznych wzrosła do 43,0 p. proc. (w 2022 r. – 39,3 p. proc.).

Rok 2023 jest więc dla rolników znacznie gorszy niż 2022:

Dochody gospodarstw rolników znacznie wzrosły w 2022 roku

Posty powiązane

error: Content is protected !!