Scroll Top
żółty rzepak niebieskie niebo flaga Ukrainy

Fot. Sabine Kroschel z Pixabay

Fot. Sabine Kroschel z Pixabay

Transport zbóż i rzepaku do portów z dofinansowaniem 2 mld

Jest pierwszy projekt rozporządzenia Rady Ministrów, realizujący zapowiedź udzielenia pomocy zmierzającej do regulacji rynku zbóż. Dotyczy dopłat do transportu zbóż i rzepaku do portów i uruchomienia preferencyjnych kredytów. Z dopłatą za transport w wysokości blisko 2 mld zł do portów trafi 2,7 mln ton zbóż.

Opublikowany projekt to: projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Należy spodziewać się jeszcze co najmniej dwóch projektów: pierwszy ma dotyczyć tego samego rozporządzenia, co opublikowany, a drugi to: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

Opublikowany projekt określa zasady

– pomocy do transportu zbóż i rzepaku i

– uruchomienia kredytów z oprocentowaniem 2 proc.

Pomoc transportowa

Ma być udzielona:

  • producentowi rolnemu będącemu producentem zbóż lub rzepaku, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • podmiotowi, który nabył od producenta rolnego, o którym mowa w pkt 1, zboża lub rzepak w celu dalszej odsprzedaży

– którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Projekt ma obecnie status: „skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów”.

Rozporządzenie ma wejść w życie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Wnioski mają być przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Pomoc może być wypłacana po notyfikacji w KE.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawki pomocy i liczby ton zbóż lub rzepaku przewiezionych do portów nadbałtyckich od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

Wysokość stawki wynosi za tonę zbóż i rzepaku przewiezionych do portów nadbałtyckich z województwa:

1) warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego – 100 zł;

2) lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego – 150 zł;

3) lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego – 200 zł.

Do wniosku dołącza się kopie faktur za usługi transportu zbóż lub rzepaku do portu nadbałtyckiego wraz z dokumentem potwierdzającym dostawę zbóż lub rzepaku do portu nadbałtyckiego, a w przypadku:

1) transportu własnego – oświadczenie ubiegającego się o pomoc, o koszcie tego transportu ze wskazaniem trasy przejazdu, liczby przejechanych kilometrów oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, którym był wykonywany ten transport, wraz z dokumentem potwierdzającym dostawę zbóż lub rzepaku do portu nadbałtyckiego;

2) podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (czyli podmiot nabywający zboże) – również kopie faktur potwierdzających nabycie zbóż lub rzepaku od producentów rolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (czyli od rolnika).

Dopłaty do kredytów

Pomoc będzie polegała na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na utrzymanie płynności finansowej, zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2023 r., przy czym kwoty kredytów bankowych dla producenta rolnego objętego pomocą nie mogą przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Dopłaty mogą być stosowane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Oprocentowanie kredytów bankowych może być zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku i powiększona nie więcej niż o 3 punkty procentowe – zaznaczono.

Oprocentowanie należne bankowi będzie płacone przez:

1) kredytobiorcę – w wysokości 2%;

2) Agencję – w pozostałej części.

Ile to będzie kosztować budżet państwa?

Jak podano w ocenie skutków regulacji, podmiotów zajmujących się obrotem zbóż, w tym transportem do portów nadbałtyckich, jest 500. Liczbę rolników produkujących zboża i rzepak wyliczono na ok. 496 tys.

Wydatki ogółem w obecnym roku wyliczono na 800 mln zł, a w kolejnych latach na: 664, 396, 132 mln zł, co łącznie daje 1992 mln zł.

Mają być pokryte z Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

„Do wyliczenia skutków budżetowych dopłat do transportu przyjęto średnią stawkę pomocy na 150 zł za 1 tonę zbóż lub rzepaku przetransportowanych do nadbałtyckich portów oraz planowaną do wysłania z tych portów ilość zbóż na poziomie ok. 2,7 mln ton. Natomiast w przypadku dopłat do oprocentowania założono, że akcja kredytowa wyniesie 10 mld zł i uwzględniono WIBOR 3M na poziomie 6,90” – zaznaczono.

Projekt

Uzasadnienie

Posty powiązane

error: Content is protected !!