Scroll Top
maszynka mieląca mięso

Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 32 wypadki
Fot. Aga Maszota z Pixabay

Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 32 wypadki
Fot. Aga Maszota z Pixabay

Ubojnia miejscem niebezpiecznym

W ubojniach oraz zakładach przetwórstwa mięsa Państwowa Inspekcja Pracy w 2022 roku przeprowadziła łącznie 391 kontroli.

Państwowa Inspekcja Pracy zbadała w szczególności 32 wypadki zgłoszone do urzędu, w tym: 2 zbiorowe (z udziałem 4 poszkodowanych), 2 ze skutkiem śmiertelnym oraz 11 powodujących ciężkie obrażenia ciała.

W wyniku postepowania powypadkowego przeprowadzonego przez inspektorów pracy ustalono, że zaistniałe wypadki wynikały w:

– 18% z przyczyn technicznych (np. wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego),

– 24,2% z przyczyn organizacyjnych (np. niewłaściwa ogólna organizacja pracy lub stanowiska pracy),

– 57,8% z przyczyn ludzkich (np. nieprawidłowe zachowanie się pracownika lub niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika).

Na podstawie analizy wyników kontroli PIP stwierdza, że najpoważniejsze zagrożenia wypadkowe, które zaistniały w kontrolowanych zakładach, związane były z nieprawidłowościami wynikającymi ze złej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Polegały one na:

– braku wyposażenia w wymagane osłony i inne urządzenia ochronne,

– braku oznaczeń elementów sterowniczych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację,

– braku dostosowania „starych” maszyn (wyprodukowanych przed 2004 rokiem) do wymagań minimalnych i dotyczyły 1/3 wszystkich maszyn i urządzeń poddanych kontroli.

„Wiele czynności w zakładach mięsnych nadal wykonywanych jest ręcznie (załadunek surowca do maszyn, prace ręczne przy pomocy ostrych narzędzi, transport surowców i półproduktów pomiędzy kolejnymi etapami produkcji, mycie urządzeń i pomieszczeń), co powoduje narastające zmęczenie pracownika z upływem czasu pracy na zmianie roboczej. Dlatego, w celu ograniczenia powstawania zagrożeń wypadkowych, istotne jest prawidłowe zorganizowane bezpiecznego stanowiska pracy, w szczególności dostosowane go do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy. Stanowiska pracy stwarzające zagrożenie stwierdzono w 13% skontrolowanych zakładów pracy” – przekazano w sejmowej Komisji Rolnictwa.

Przeprowadzone kontrole wskazują, że duża liczba nieprawidłowości związana jest z nieprawidłową eksploatacją parku maszynowego oraz organizacją stanowisk pracy. Zaniedbania w przygotowaniu pracownika do pracy wpływają na późniejszy brak umiejętności oceny zagrożeń mogących wystąpić w środowisku pracy, co uwidacznia m.in. stopień niestosowania przez pracowników przydzielonych środków ochrony indywidualnej.

Nienależyta staranność w zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie dotyczy tylko samych pracodawców, ale również osób nadzorujących stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było 62 tys. osób, w tym ramach stosunku pracy 53,6 tys. pracowników.

Posty powiązane

error: Content is protected !!