Scroll Top
rolnik

W ciągu roku ubyło ok. 30 tys. rolników indywidualnych
Fot. Anil sharma z Pixabay

W ciągu roku ubyło ok. 30 tys. rolników indywidualnych
Fot. Anil sharma z Pixabay

Ubywa pracujących w rolnictwie indywidualnym, zwłaszcza kobiet

Liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym w IV kwartale 2022 była mniejsza niż rok wcześniej: w 2022 to 1221 tys. osób, podczas gdy w 2021 było to 1248 tys. osób.

GUS przedstawił „Rocznik Statystyczny Pracy 2023”.

Do pracujących zaliczono m.in. osoby, które w badanym tygodniu:

— wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód, tzn. były zatrudnione w firmie/instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem.

Do pracujących nie są zaliczani m.in.: wolontariusze oraz stażyści nieotrzymujący wynagrodzenia, osoby pracujące w rolnictwie indywidualnym zajmujące się wytwarzaniem produktów rolnych wyłącznie lub głównie na własne potrzeby.

Liczba pracujących

Na koniec 2022 roku w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” pracowało ponad 8 proc. wszystkich osób pracujących – 1276,9 tys., w tym w sektorze prywatnym 1246,4 tys. osób.

Natomiast w 2021 w tej sekcji pracowało mniej – 1140,2 tys. osób.

Trzeba też zauważyć, że w 2022 wszystkich pracujących w Polsce było 15169 tys., a rok wcześniej – 14658,1 tys.

W samym rolnictwie na koniec 2022 roku było 1218,3 tys. pracujących, wszyscy w sektorze prywatnym. 746 tys. to mężczyźni, a 475 tys. to kobiety.

Liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym w IV kwartale 2022 była mniejsza niż rok wcześniej: w 2022 to 1221 tys. osób, podczas gdy w 2021 było to 1248 tys.

Szybciej ubywało kobiet:

– w 2021 kobiet było 495 tys., a w 2022 już tylko 475 tys.

Mężczyzn w 2021  pracowało 754 tys., a na koniec 2022 było ich 746 tys.

Czas pracy i wynagrodzenie

Czas pracy zatrudnionych w  rolnictwie indywidualnym to w 2021 roku 71051,9, a w 2022 – 67397,7 godzin. W godzinach na 1 zatrudnionego daje to w 2021 roku 1812 godzin przepracowanych, a w 2022 o 2 godziny mniej.

Spośród 1221 tys. pracujących w IV kwartale od 1 do 19 godzin w tygodniu przepracowało 7 proc., tyle samo co między 20 a 29 godzin, 10,2 proc. pracowało w tygodniu przez 30—39 godzin, 36,4 proc. przepracowało 40—49 godzin, a  31,8 proc. deklarowało pracę ponad 50 godzin.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” w 2021 roku wyniosło 5895,69 zł, w 2022 – 6768,42 zł.

Inaczej wygląda kwestia wynagrodzenia po uwzględnieniu form własności – w sektorze prywatnym tej sekcji wynagrodzenie to w 2021 roku 4553,01 zł, a w 2022 – 5108,04 zł.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!