Scroll Top
lato pole zboże

UE przekaże Polsce 29,5 mln euro z rezerwy rolnej
Fot. Wioletta z Pixabay
This is heading

UE przekaże Polsce 29,5 mln euro z rezerwy rolnej
Fot. Wioletta z Pixabay

UE przekaże Polsce 29,5 mln euro z rezerwy rolnej

Podczas posiedzenia Rady AGRIFISH 20 marca 2023 r. w Brukseli w części rolnej ministrowie wymienili przed wszystkim poglądy na temat bieżącej sytuacji na rynkach rolnych, zwłaszcza w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jak również i spraw rolnych związanych z handlem.

W zakresie rybołówstwa głównym tematem był nowy pakiet środków dla sektora rybołówstwa i akwakultury.

Sytuacja na rynkach rolnych

Na podstawie informacji Komisji i państw członkowskich ministrowie wymienili poglądy na temat bieżącej sytuacji na rynkach rolnych.

Komisja Europejska poinformowała, że w odpowiedzi na wniosek 6 państw członkowskich sąsiadujących z Ukrainą, tj. Polski, Bułgarii, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji, zdecydowała o przygotowaniu projektu rozporządzenia w sprawie wsparcia regionów wyraźnie dotkniętych skutkami nadmiernego importu. W oparciu o obiektywne kryteria takie jak skala wzrostu podaży, wywołująca presję na ceny lokalne oraz problemy w łańcuchach logistycznych, Komisja podjęła decyzję o propozycji wsparcia dla Polski, Rumunii i Bułgarii, wykorzystując tylko część rezerwy rolnej. W projekcie rozporządzenia dla Polski zaproponowano 29,5 mln Euro, dla Bułgarii 16,75 mln Euro, a dla Rumunii 10,05 mln Euro.

Sprawy rolne związane z handlem

Dyskusja ministrów skupiła się na omówieniu relacji z kluczowymi partnerami handlowymi, bieżących negocjacjach handlowych oraz wyzwaniach, w tym rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Tematy środowiskowe

Podczas posiedzenia Rady dyskutowano także na temat rolnych aspektów projektu rozporządzenia ws. odbudowy zasobów przyrodniczych i komunikatu w sprawie ochrony zapylaczy. W dyskusji wiceminister Ryszard Bartosik podkreślał, że realizacja zaproponowanych celów środowiskowych nie powinna może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność unijnego rolnictwa.

Rybołówstwo

Ministrowie wymienili poglądy na temat nowego pakietu środków, które zaproponowała Komisja, aby zwiększyć zrównoważoność i odporność unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury.

Stanowisko Polski ws. pakietu

– Dla Polski ważne jest dalsze istnienie rybołówstwa morskiego. Dlatego wszelkie nowe obowiązki powinny być realne do zrealizowania przez rybaków – podkreślił wiceminister Ryszard Bartosik. Stwierdził także, że największym wyzwaniem bałtyckich rybaków jest obecnie dostęp do kwot połowowych, które będą w sposób ekonomiczny uzasadniały sens prowadzenia działalności w rybołówstwie.

Wiceminister poinformował, że pakiet działań powinien być dostosowany do małoskalowej floty rybackiej, której działalność ma ograniczony wpływ na zasoby i ekosystem morski.

– Polska rozumie i co do zasady podziela potrzebę wzmocnienia i usprawnienia systemu kontroli rybołówstwa z wykorzystaniem skutecznych i nowoczesnych technologii. Jednak wprowadzane zmiany muszą być proporcjonalne i możliwe do zastosowania w rzeczywistości – podkreślił szef polskiej delegacji.

W zakresie transformacji energetycznej sekretarz stanu podkreślił:

– Musimy być świadomi, że pełna transformacja sektora będzie dużym wyzwaniem. Na ten cel potrzebne będą dodatkowe unijne środki finansowe, które wychodzą poza Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury.

Podsumowując wiceminister stwierdził, że w ocenie Polski konieczne jest dostosowanie propozycji zawartych w pakiecie do realnych możliwości rybaków i państw członkowskich.

 

Źródło: Gov.pl

Posty powiązane

error: Content is protected !!