Scroll Top
mleko dzbanek szklanka

Spółdzielnia zaproponowała zmiany umów i praktyk handlowych w kierunku oczekiwanym przez organ.
Fot. congerdesign z Pixabay

Spółdzielnia zaproponowała zmiany umów i praktyk handlowych w kierunku oczekiwanym przez organ.
Fot. congerdesign z Pixabay

UOKiK: Mlekpol wrócił na właściwą drogę

Prezes UOKiK zobowiązał Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol do zaprzestania nieuczciwych praktyk wobec dostawców mleka.

Zmiana cennika bez zgody dostawcy czy też obniżanie ceny za mleko w okresie wypowiedzenia umowy, to przykłady nieuczciwych praktyk stosowanych przez Mlekpol.

Urząd sprawdza warunki współpracy spółdzielni mleczarskich z dostawcami mleka w ramach kilku postępowań.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. Produkty takich marek, jak m.in. Łaciate, Milko, Mazurski Smak czy Rolmlecz, powstają w 13 zakładach przetwórczych. Mlekpol skupuje mleko od ponad 8400 dostawców, którzy są jednocześnie członkami spółdzielni. Współpraca odbywa się na podstawie umów kontraktacyjnych zawieranych w oparciu o przygotowany przez spółdzielnię wzór umowy, na którego treść pojedynczy dostawca zwykle nie ma wpływu. UOKiK ustalił, że Mlekpol narzucał spółdzielcom podpisanie umowy zawierającej niekorzystne dla nich postanowienia. Wśród niedozwolonych praktyk znalazły się m.in. możliwość jednostronnej zmiany cennika skupu mleka, również z mocą wsteczną, obniżanie cen w okresie wypowiedzenia umowy, utrudniony dostęp dostawców do pełnej informacji o warunkach realizacji umowy. Dostawcy musieli ponadto dostarczać mleko w każdym przypadku, nawet gdy było to niemożliwe z powodu okoliczności od nich niezależnych.

– Mlekpol nieuczciwie wykorzystywał swoją przewagę kontraktową, jednostronnie narzucając warunki współpracy. Umowa opracowana przez spółdzielnię zawierała niekorzystne dla kontrahentów postanowienia. Takie podejście nie pozwalało na budowę partnerskich relacji, negatywnie wpływało na stabilność warunków działania rolników oraz naruszało ich interesy ekonomiczne. Zobowiązałem Mlekpol do zmiany istotnych zapisów w umowie oraz podjęcia działań naprawczych – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Prezes UOKiK zobowiązał Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol do zaprzestania nieuczciwych praktyk handlowych, m.in. poprzez:

wprowadzenie nowego wzorca umowy na dostawę mleka oraz cennika, w których zawarte są wszelkie warunki dostaw, np. wymagane parametry jakości mleka, zasady realizacji dostaw, kary umowne (wcześniej rozproszone w różnych aktach wewnętrznych spółdzielni),

obowiązek uzyskania zgody dostawcy na zmianę cennika skupu mleka i wprowadzenie jasnych procedur w tym zakresie,

rezygnację Mlekpolu z możliwości obniżania ceny płaconej dostawcy za mleko wyłącznie z powodu wypowiedzenia umowy,

zwolnienie producenta z obowiązku dostawy mleka w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych (np. choroby zwierząt, awarii, wprowadzenia administracyjnych ograniczeń przemieszczania się). Przed zmianami tylko Mlekpolowi przysługiwało prawo do nieodebrania mleka w razie wystąpienia siły wyższej,

umożliwienie weryfikacji przez dostawców badań jakości mleka wykonywanych przez Mlekpol w niezależnym od niego laboratorium (ocena jakości ma wpływ na przyjęcie mleka i jego cenę).

Spółdzielnia uniknęła kary pieniężnej, która wynieść mogła nawet 3 proc. jej rocznego obrotu, gdyż niezwłocznie po zapoznaniu się z zarzutami Prezesa UOKiK zaproponowała zmiany umów i praktyk handlowych w kierunku oczekiwanym przez organ. Dokonała również zwrotu na rzecz dostawców kwot, o które wcześniej spółdzielnia obniżyła ceny płacone dostawcom w okresie wypowiedzenia umowy. Dodatkowo, dzięki wydanej decyzji prezesa UOKiK, rolnicy wkrótce otrzymają od Mlekpolu również odsetki.

Elementem zobowiązania jest również poinformowanie dostawców o możliwości zawarcia nowej umowy oraz o nowym cenniku, zmienionych zgodnie z wymaganiami prezesa UOKiK.

Prezes UOKiK prowadzi obecnie także postępowanie wobec Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Zarzuty dotyczą nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, w tym możliwości jednostronnej zmiany cennika oraz zobowiązywania dostawców do zwrotu części ceny za dostarczone mleko w przypadku zmiany podmiotu skupującego.

Warunki współpracy spółdzielni mleczarskich z dostawcami mleka weryfikowane są przez prezesa UOKiK również w toku zainicjowanych w ostatnim czasie postępowań wyjaśniających dotyczących praktyk Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich w Głubczycach, Garwolinie i Jarocinie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!