Scroll Top
wallet-g47719615b_1920

Opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przestanie być zagrożeniem dla rolników?
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przestanie być zagrożeniem dla rolników?
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

UOKiK pomoże rolnikom, którzy nie otrzymali zapłaty?

Wczoraj weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

– Nowelizacja przepisów dotyczących walki z zatorami płatniczymi przyspieszy i usprawni prowadzenie postępowań. Pozwoli to na efektywniejsze i szybsze reagowanie na niepożądane na rynku zjawisko opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak podaje komunikat UOKiK, prezes urzędu uzyskał kompetencje do kierowania do przedsiębiorców tzw. miękkich wezwań, bez konieczności wszczynania postępowania administracyjnego.  Po otrzymaniu takiego wezwania przedsiębiorca będzie mógł udzielić wyjaśnień dotyczących zdiagnozowanego ryzyka występowania zatorów płatniczych. Będzie miał również możliwość poprawy kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów. Ustawodawca zdecydował się również na zmianę wzoru, na podstawie którego wyliczane będą administracyjne kary pieniężne.

Kiedy można liczyć na pomoc UOKiK w uzyskaniu “poprawy kultury płatniczej”?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania i nakłada administracyjne kary pieniężne na podmioty łamiące zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, co ma na celu ograniczenie zatorów płatniczych. Świadczenie pieniężne to wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej.

Jak przypomina UOKiK, nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wobec wszystkich jego kontrahentów w okresie objętym postępowaniem wynosi co najmniej:

5 mln zł – w stosunku do postępowań wszczętych w latach 2020-2021,

2 mln zł – w stosunku do postępowań wszczętych od 2022 r.

Stronami transakcji handlowej mogą być m.in.

– podmioty wykonujące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

– rolnicy:

* wynajmujący pokoje, sprzedający posiłki domowe i świadczący w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów,

* wyrabiający do 100 hektolitrów wina w ciągu roku kalendarzowego,

* w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– koła gospodyń wiejskich, na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Ustawy nie stosuje się w przypadku m. in. długów objętych postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi.

Posty powiązane

error: Content is protected !!