Scroll Top
pola różne uprawy

Państwa członkowskie zyskają więcej możliwości dostosowania się do unijnych wymogów.
Fot. 12019 z Pixabay

Państwa członkowskie zyskają więcej możliwości dostosowania się do unijnych wymogów.
Fot. 12019 z Pixabay

WPR do zmiany jest rozporządzenie KE

Komisja Europejska – po wysłuchaniu państw, protestujących rolników i ich organizacji, a także Parlamentu Europejskiego – postanowiła zmienić rozporządzenie, regulujące zasady wprowadzania Planów Strategicznych.

Dziś przedstawiono projekt: „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/2115 i (UE) 2021/2116 w odniesieniu do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, zmian w planach strategicznych WPR, przeglądu planów strategicznych WPR oraz zwolnień z kontroli i kar”.

Rewelacji nie ma – zmiany są zapowiadane, zgodne z innymi politykami unijnymi i samej WPR nie rujnują. „Proponowane zmiany są zgodne z ogólną filozofią obecnie obowiązujących aktów podstawowych WPR (rozporządzenie w sprawie planów strategicznych oraz rozporządzenie w sprawie finansowania WPR, zarządzania nią i monitorowania jej). W związku z tym wniosek jest spójny z obowiązującymi przepisami w obszarze polityki” – przyznano w uzasadnieniu.

Nie ma więc zasadniczych zmian, a są zmiany we wdrażaniu: „(…) Komisja zmierza do wprowadzenia dobrze ukierunkowanych dostosowań w rozporządzeniach o planach strategicznych WPR, aby zaradzić niektórym trudnościom w ich wdrażaniu.”

A jak to zrobi?

Stawiając na elastyczność i zmniejszanie obciążeń administracyjnych – ale niewiele ograniczając  aspiracje Zielonego Ładu: „Dostosowania koncentrują się na zmianach, które są korzystne dla rolników pod względem zmniejszenia obciążeń administracyjnych, elastyczności umożliwiającej administracjom krajowym dostosowanie wdrażania do sytuacji rolników, zmianach w równowadze między wymogami warunkowości a systemami dobrowolnymi, które zachęcają do stosowania ekologicznych praktyk, a także na uspokojeniu beneficjentów pod względem stabilności polityki w okresie obowiązywania planów strategicznych. Na przykład dostosowania dotyczące warunkowości zapewnią państwom członkowskim większą elastyczność w ustanawianiu na szczeblu krajowym norm GAEC, upraszczając tym samym obciążenie rolników, np. zapewniając więcej możliwości spełnienia wymogów lub dopuszczając konkretne, dobrze ukierunkowane wyłączenia lub odstępstwa, w szczególności w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Obciążenie administracyjne mniejszych gospodarstw (do 10 ha użytków rolnych, tj. 65 % rolników) zostanie złagodzone poprzez zwolnienie ich z wizyt kontrolnych mających na celu sprawdzenie przestrzegania wymogów warunkowości. Jednocześnie fakt, że mniejsze gospodarstwa będą zwolnione z kar, uprości również pracę administracyjną państw członkowskich, ponieważ organy krajowe nie będą musiały obliczać kar, które mogą mieścić się w obowiązującym progu de minimis. Jeżeli chodzi o propozycję zwiększenia liczby zmian w PS WPR, powinno to umożliwić państwom członkowskim dostosowanie ich planów strategicznych WPR, gdy konieczne jest uwzględnienie zmieniających się warunków dla rolników. Dzięki temu wymogi, które nie są już uzasadnione, nie zostałyby utrzymane ze względów czysto administracyjnych, co uprościłoby system.”

Sugerowane zmiany mieszczą się w pięciu obszarach:

– zarządzania planami strategicznymi WPR

– działań w ramach planu strategicznego WPR z korzyścią dla środowiska i klimatu

– przepisy WPR wykraczające poza środowisko i klimat (takie jak rozszerzenie dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, odroczenie lub zniesienie warunkowości społecznej lub zmiany w programach wsparcia sektorowego, środkach promocyjnych i rolnictwie ekologicznym)

– obawy związane z dochodami gospodarstw rolnych, a w szczególności zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego, z propozycjami przeznaczenia większej ilości środków z WPR na zarządzanie kryzysowe, zmiany przepisów WPR dotyczących wsparcia instrumentów zarządzania ryzykiem oraz podjęcia działań w celu poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym

– rozporządzeń spoza WPR, takich jak przepisy w sprawie wylesiania, monitorowania lasów, przepisy sanitarne lub w sprawie energii ze źródeł odnawialnych.

Co wybrano do realizacji na teraz? To, co zapowiadano od dawna.

Więcej:

Jakie zmiany zaproponuje Komisja Europejska w WPR?

Jakie zmiany zaproponuje Komisja Europejska w WPR?

Trzeba zwrócić uwagę, że wiele zależy od państw – np.  zaproponowano rezygnację ze zmianowania, przy pozostawieniu dywersyfikacji upraw. W Polsce natomiast kierunek proponowanych zmian był odwrotny.

Więcej:

GAEC 7 – jednak wystarczy zmianowanie, dywersyfikacja upraw zbędna?

GAEC 7 – jednak wystarczy zmianowanie, dywersyfikacja upraw zbędna?

Przedstawione rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia

Posty powiązane

error: Content is protected !!