Scroll Top
ryby

Dofinansowanie będą mogły otrzymać podmioty w sektorach rybołówstwa, rybactwa i akwakultury
Fot. Kreingkrai Luangchaipreeda z Pixabay

Dofinansowanie będą mogły otrzymać podmioty w sektorach rybołówstwa, rybactwa i akwakultury
Fot. Kreingkrai Luangchaipreeda z Pixabay

Wsparcie dla sektorów rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

Wkrótce rozpoczną się kolejne nabory wniosków z mechanizmu wojennego na 2023 r. – dla sektorów: rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury.

Komu przysługuje pomoc?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać podmioty w sektorach rybołówstwa, rybactwa i akwakultury – w przypadku poniesienia dodatkowych kosztów w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów.

Terminy naborów

Nabory wniosków odbędą się w następujących terminach:

dla sektorów: rybołówstwa morskiego (limit środków 25 mln zł) i rybactwa śródlądowego (limit środków 2,4 mln zł) – ogłoszenie naboru 31 sierpnia 2023 r., termin składania wniosków 6-12 września 2023 r.;

dla sektora akwakultury (limit środków 64,5 mln zł) – ogłoszenie naboru 11 września 2023 r., termin składania wniosków 19-25 września 2023 r.

Zasady przyznawania wsparcia

Sektor rybołówstwa morskiego – pomoc będzie realizowana na dotychczasowych zasadach.

Sektor rybactwa śródlądowego – pomoc będzie przyznawana na podstawie oświadczenia o powierzchni użytkowanych obwodów rybackich, potwierdzonego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w zakresie zgodności tego oświadczenia ze złożonym formularzem statystycznym RRW-23 (zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących za 2021 r.).

Sektor akwakultury – wysokość pomocy będzie zależała od przychodu netto ze sprzedaży. Dokumentami potwierdzającymi przychód będą wyłącznie potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy oświadczenia o rocznym przychodzie netto ustalonym na podstawie (złożonego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) formularza statystycznego RRW-22 (zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2021 r.). Dopuszcza się także ustalanie przychodu netto na podstawie RRW-22 za rok 2022, jeżeli wnioskodawca rozpoczął działalność produkcyjną w 2021 r. albo w 2022 r. W przypadku gdy wnioskodawca osiągnął w 2021 r. przychody netto niższe co najmniej o 30 proc. od średniej przychodów netto za lata 2019 i 2020, można będzie ustalić przychody jako średnią z tych lat.

Podstawa prawna

Art. 68 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. 2023 poz. 1747).

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!