Scroll Top
krajobraz pole

TK zbada zgodność z konstytucją ustawy pozwalającej wyłączać 30 proc. ziemi z dzierżaw, które nie miały w umowie możliwości wyłączeń.
Fot. guentherlig z Pixabay

TK zbada zgodność z konstytucją ustawy pozwalającej wyłączać 30 proc. ziemi z dzierżaw, które nie miały w umowie możliwości wyłączeń.
Fot. guentherlig z Pixabay

Wyłączenie 30 proc. z dzierżaw niekonstytucyjne?

Trybunał Konstytucyjny zbada sprawę zgodności z konstytucją ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

A dokładniej jej art. 4 ust. 1-15.

Sprawa już 5 października 2022 roku wpłynęła do Trybunału Konstytucyjnego. Uczestnikiem postępowania jest Sejm i Prokurator Generalny. 21 maja do tego postępowania przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Skargę konstytucyjną wniosło Przedsiębiorstwo Rolne, spółka z o.o.

„Przedsiębiorstwo zaskarżyło nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie odnoszącym się do umów dzierżawy tych nieruchomości, zawartych przed jej wejściem w życie i nadal obowiązujących, które nie zawierały postanowienia o możliwości wyłączenia w jej trakcie 30% powierzchni użytków będących przedmiotem dzierżawy oraz przepisu przewidującego mechanizm wyłączenia z dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych – pod rygorem utraty przez dzierżawców prawa pierwszeństwa nabycia dzierżawionych gruntów oraz prawa do bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy. W ocenie skarżących  bezpośrednio i dotkliwie wpływa to na ich prawa majątkowe” – relacjonuje RPO.

RPO wnosi o stwierdzenie, że niezgodny z konstytucją jest art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Art. 4.1 stanowi: „Jeżeli umowa dzierżawy zawarta przed dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy, przedmiotem której są nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie zawiera postanowienia o możliwości wyłączenia, o którym mowa w art. 38 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Agencja Nieruchomości Rolnych, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w  życie niniejszej ustawy, przedstawi dzierżawcom, w formie pisemnego zawiadomienia, propozycję dokonania zmian tej umowy w zakresie wyłączenia z dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.”

RPO ma przedstawić uzasadnienie swojego stanowiska do końca lipca 2024 r.

To już kolejne postępowanie przed TK w sprawie wyłączenia 30 proc. z dzierżaw.

Pierwsze wnioski dzierżawców o zbadanie zgodności z konstytucją tej ustawy – a zwłaszcza art. 4 – TK odrzucał przed zbadaniem.

Posty powiązane

error: Content is protected !!