Scroll Top
stado gęsi

Łatwiej będzie o wyższe stawki ONW
Fot. Mabel Amber z Pixabay

Łatwiej będzie o wyższe stawki ONW
Fot. Mabel Amber z Pixabay

Wyższe ONW nawet za alpaki i gęsi

Do ustalania spełniania warunku posiadania minimalnej obsady zwierząt brane będą pod uwagę także alpaki, daniele, gęsi, jelenie, lamy, muły oraz osły.

Będą wyższe stawki płatności na obszarach ONW typ górski i typ specyficzny strefa II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. dla gospodarstw rolnych z minimalną obsadą zwierząt trawożernych, których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,5 DJP na 1 ha wszystkich posiadanych przez rolnika użytków rolnych.

Stanie się tak w efekcie rozszerzenia wykazu gatunków zwierząt: do ustalenia spełniania warunku posiadania minimalnej obsady zwierząt brane są pod uwagę zwierzęta gatunków, które były uwzględniane dotychczas, w ramach poprzedniego okresu programowania, w ramach PROW na lata 2014-2020, tj. bydło, konie, kozy, owce, jak również zwierzęta trawożerne gatunków, które dotychczas nie były brane pod uwagę przy obliczaniu liczby DJP, tj. alpaki, daniele, gęsi, jelenie, lamy, muły oraz osły.

Przy ustalaniu spełnienia warunku posiadania zwierząt w przypadku zwierząt gatunków: alpaki (Vicugna pacos), daniele (Dama dama), jelenie szlachetne (Cervus elaphus) i lamy (Lama glama), które nie zostały zgłoszone do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, za wystarczające uznaje się złożenie przez rolnika, w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW, za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oświadczenia o posiadanych zwierzętach, zawierającego informację o ich gatunku, rodzaju, płci, wieku, liczbie i okresie posiadania oraz numer siedziby stada.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W ocenie skutków regulacji nie podano, ilu rolników na nim skorzysta.

Płatność ONW odbiera ok. 740 000 rolników.

Posty powiązane

error: Content is protected !!