Scroll Top
Uczestnicy XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych podczas ceremonii rozdania nagród

Uczestnicy XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych podczas ceremonii rozdania nagród (fot. MRiRW)

Uczestnicy XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych podczas ceremonii rozdania nagród (fot. MRiRW)

XLVII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych rozstrzygnięty

W siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się dziś podsumowanie 47 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.

“Laureaci konkursu gwarantują wysoką jakość prac scaleniowych zmieniających krajobraz obszarów wiejskich, które aktywnie włączają się w proces modernizacji całych regionów” – podkreśliła minister Anna Gembicka w liście skierowanym do laureatów.

List odczytał szef gabinetu politycznego Tomasz Sińczak.

Szefowa resortu rolnictwa złożyła życzenia laureatom, podkreślając ich zaangażowanie i fachowość, dzięki którym utrzymuje się wysoka jakość trudnych prac scaleniowych. Minister Gembicka szczególnie wyróżniła geodetów upoważnionych przez starostów do opracowania planów prac scaleniowych.

“Scalanie gruntów jest podstawowym narzędziem umożliwiającym kompleksowe zmiany rolniczej przestrzeni produkcyjnej” – zwróciła uwagę minister Anna Gembicka w swoim liście do laureatów.

Wyniki 47 edycji Konkursu Scaleniowego

W wyniku rozstrzygnięć podjętych przez Oddziałowe Sądy Eliminacyjne działające w Urzędach Marszałkowskich, do udziału w Konkursie zostało zgłoszonych 19 prac:

1) 9 prac w kategorii: projekty scaleń gruntów zakończone w latach 2018-2023,

2) 9 prac w kategorii: założenia do projektów scaleń gruntów przewidziane do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

3) 1 praca w kategorii projekty scaleń gruntów przeprowadzone w związku z budową autostrad.

Główny Sąd Konkursowy, po dokonanej ocenie nadesłanych projektów scaleń gruntów wykonanych przez Biura Geodezji i Terenów Rolnych, postanowił przyznać:

pierwsze miejsce – zespołowi geodetów Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Piława Dolna i część wsi Owiesno, gm. Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, pow. obiektu: 2 030 ha;

drugie miejsce – zespołowi geodetów Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Kramarzówka, gm. Pruchnik, pow. jarosławski, pow. obiektu: 1 873 ha;

trzecie miejsce – zespołowi geodetów Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Wysoka, gm. Jordanów, pow. suski, pow. obiektu: 1 442 ha;

wyróżnienie – zespołowi geodetów Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie, za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Sękowa, gm. Sękowa, pow. gorlicki, pow. obiektu: 1 157 ha;

wyróżnienie – zespołowi geodetów Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Rudniki, gm. Włodowice, pow. zawierciański, pow. obiektu: 773 ha.

Główny Sąd Konkursowy, po ocenie nadesłanych założeń do projektów scaleń gruntów wykonanych przez Biura Geodezji i Terenów Rolnych, postanowił przyznać:

pierwsze miejsce – zespołowi geodetów Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Wierzchuca i inne, gm. Drohiczyn, pow. siemiatycki, pow. obiektu: 1 445 ha;

drugie miejsce – zespołowi geodetów Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Baby, Jacków, Widzówek, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, pow. obiektu: 1 898 ha;

trzecie miejsce – zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie, za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec, gm. Ostrówek, pow. lubartowski, pow. obiektu: 1 125 ha;

wyróżnienie – zespołowi geodetów Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, pow. sokołowski, pow. obiektu: 1 220 ha;

wyróżnienie – zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Królewo i Krasnołęka, gm. Stare Pole, pow. malborski, pow. obiektu: 1 091 ha.

Historia i znaczenie konkursu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych, przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, od 1970 roku. Jest to dodatkowa forma promowania prac urządzeniowo-rolnych związanych z tworzeniem korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie.

Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Scalanie gruntów jest narzędziem ułatwiającym restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, w tym prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie. To narzędzie, które poprawia konkurencyjność gospodarstw rolnych oraz otwiera drogę do wprowadzania nowoczesnych technologii. Scalanie gruntów umożliwia również racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi uprawnej, poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw rolnych.

Środki finansowe na scalanie gruntów

Od 1 maja 2004 r., czyli od wejścia Polski do UE, do 2023 r. na działanie „Scalanie gruntów” zostały przeznaczone 604 mln euro. Środki te pozwoliły zrealizować 324 projekty scaleniowe, o łącznej powierzchni blisko 288 tys. ha gruntów. Scaleniem gruntów objęto ponad 63 tys. (63 324) gospodarstw rolnych i ponad 501 tys. działek ewidencyjnych. W wyniku przeprowadzonych scaleń gruntów poprawił się rozłóg gruntów w poszczególnych gospodarstwach, a liczba działek ewidencyjnych zmniejszyła się o 44 proc. Nowoczesna infrastruktura drogowa usprawniła pracę rolnikom oraz uczyniła te obszary atrakcyjnymi nie tylko dla mieszkańców wsi.

Dostrzegając korzystny wpływ scaleń gruntów na rozwój polskiej wsi, minister rolnictwa i rozwoju wsi w obecnej perspektywie finansowej, w ramach PROW 2014-2020 przeznaczył 423 mln euro na ich realizację. W nowej perspektywie finansowej w ramach PS WPR na lata 2023-2027, minister przeznaczył środki w wysokości 136 mln euro. To wstępna kwota, która może zostać zwiększona. Planowany termin pierwszego naboru wniosków o przyznanie pomocy to czerwiec 2024 roku. W ramach PS WPR 2023-2027, obok dotychczasowych celów stawianych scaleniom gruntów, podejmowane będą inwestycje przyczyniające się do zwiększenia retencji wodnej na gruntach rolnych (mała retencja wodna, w tym tworzenie lub odtworzenie śródpolnych oczek wodnych, mokradeł, czy małych zbiorników wodnych) oraz zawierające rozwiązania ukierunkowane na ochronę przyrody i ochronę środowiska (zachowanie zadarnionych skarp oraz zachowanie lub wyznaczanie pasów ochronnych o charakterze zakrzewień lub zadrzewień śródpolnych, wyznaczenie granicy polno-leśnej czy strefy buforowej wzdłuż cieków wodnych).

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!