Scroll Top
euro akta

Wniosek o dopłaty w 2024 r. będzie wymagał mniej potwierdzeń.
Fot. Gundula Vogel z Pixabay

Wniosek o dopłaty w 2024 r. będzie wymagał mniej potwierdzeń.
Fot. Gundula Vogel z Pixabay

Z wniosków o dopłaty można wyciąć to i owo

Tym samym uprości się rolnikom ubieganie o dopłaty – zauważyło MRiRW.

I przygotowało projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest zmiana przepisów określających:

– zakres informacji niezbędnych do kwalifikowalności zwierząt do płatności związanych z produkcją,

– rodzaje dokumentów, które rolnik jest zobowiązany dołączyć do wniosku o płatność dla młodych rolników,

– rodzaje dokumentów poświadczających poddanie się badaniu lustracyjnemu przez spółdzielnie.

Zmiany będą obowiązywałyby od 15 marca 2024 r., tj. pierwszego dnia składania wniosków o płatności bezpośrednie w kampanii 2024.

O zwierzętach rolnika wszystko wie ARiMR?

„Zbyt szeroki zakres informacji dotyczących identyfikacji zwierząt wymaganych od rolnika do zgłoszenia do komputerowej bazy danych w systemie IRZ na potrzeby płatności związanych z produkcją do zwierząt” skłonił MRiRW do zmiany polegającej  na ograniczeniu odesłania w zakresie wymaganych od rolnika informacji koniecznych do weryfikacji zgłoszenia dokonanego w systemie IRZ na potrzeby płatności związanych z produkcją do zwierząt do danych wynikających z przepisów unijnych.

ARiMR wie też wszystko o rolnikach?

„Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na podstawie informacji będących w jej posiadaniu oraz udostępnionych jej baz danych, w tym bazy danych KRUS i PESEL, jest w stanie zweryfikować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik przez rolnika wnioskującego o płatność dla młodych rolników oraz określić datę rozpoczęcia działalności rolniczej (zgodnie z § 5 rozporządzenia) w przypadku małżonków wspólnie prowadzących gospodarstwo i ubiegających się o płatność dla młodych rolników, posiadających nadany numer PESEL” – a to znaczy, że młody rolnik nie musi dublować tych informacji przy składaniu wniosku o dopłaty.

Lustracja wie wszystko o spółdzielni?

Kolejna zmiana umożliwi spółdzielniom produkcji rolnej i spółdzielniom rolników ubiegającym się o płatność redystrybucyjną lub płatność związaną z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych złożenie oświadczenia o poddaniu się badaniu lustracyjnemu. Wzór oświadczenia zostanie opracowany przez ARiMR i będzie zawierał dane spółdzielni, w tym numer KRS, nazwę podmiotu, który przeprowadził lustrację oraz datę jej przeprowadzenia – zapowiedziano.

 

Proponowane zmiany to nie są jedyne propozycje uproszczeń. Kolejne szykuje KE:

Komisja Europejska przedstawia możliwości uproszczeń w celu zmniejszenia obciążeń dla rolników w UE

 

Komisja Europejska przedstawia możliwości uproszczeń w celu zmniejszenia obciążeń dla rolników w UE

 

 

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!