Scroll Top
sosna mała

Jakie zasady płatności za zalesianie w Planie Strategicznym?
Fot. Mateusz_foto z Pixabay

Jakie zasady płatności za zalesianie w Planie Strategicznym?
Fot. Mateusz_foto z Pixabay

Zalesienia i zadrzewienia według Planu Strategicznego

Nawet 17 436 zł/ha otrzyma ten, kto podejmie się zalesiania na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni.

To najwyższa stawka dofinansowania w ramach interwencji PS:

– Zalesianie gruntów (I 10.11.);

– Tworzenie zadrzewień śródpolnych (I 10.12.);

– Zakładanie systemów rolno-leśnych (I 10.13.);

– Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych (I 10.14.);

– Premie z tytułu zalesień i zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych (I 8.8).

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 pozwoli wdrażać te interwencje, w szczególności poprzez określenie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej.

Interwencje znane z PROW

„Wsparcie interwencji będących przedmiotem tej regulacji przyczyniać się będzie do łagodzenia zmian klimatu oraz stanowić będzie istotny element krajobrazu mający na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. Wsparcie dla lasów prywatnych pozwoli na zróżnicowanie składu gatunkowego istniejących drzewostanów oraz wykonanie niezbędnych cięć pielęgnacyjnych mających na celu wzmocnienie ich stabilności” – założono.

Ustanawiane regulacje są zbliżone do tych znanych rolnikom jako „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Interwencje jednak różne od dotychczasowych

Są jednak znaczące różnice, a wśród nich:

– zwiększenie limitu powierzchni, do której przysługuje wsparcie na jednego beneficjenta z 40 ha/cały okres programowania na 40 ha/rok, czyli 200 ha w całym okresie programowania;

– zwiększenie stawek płatności;

– możliwość przyznania 5 letniej premii na utrzymanie zalesień występujących na gruncie wskutek sukcesji naturalnej (dodatkowa płatność 1 438 zł/ha/rok);

– wydłużenie wieku drzewostanu kwalifikującego się do cięć pielęgnacyjnych z 11-20 lat do 11-30 lat;

–  rozszerzenie katalogu beneficjentów o wspólnoty gruntowe – w przypadku interwencji Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych;

– rozszerzenie rodzajów inwestycji o odnowienie drzewostanu uszkodzonego przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz zakładanie stref ekotonowych w pasie drzewostanu graniczącym z terenem otwartym.

„Natomiast nową interwencją, nie wdrażaną dotychczas w Polsce, w ramach WPR jest zakładanie systemów rolno-leśnych, które pozwala na użytkowanie gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze. Jest to wielofunkcyjne użytkowanie gruntu przynoszące korzyści środowiskowo-klimatyczne” – podkreślono.

Czytaj też:

Dla kogo pomoc na zadrzewienia i zalesienia według Planu Strategicznego?

 

Projekt rozporządzenia

Posty powiązane

error: Content is protected !!