Scroll Top
do refundacji jest 70 proc. składki ubezpieczeniowej

70% zapłaconej kwoty składki z tytułu ubezpieczenia do zwrotu z PROW
Fot. Andreas Göllner z Pixabay

70% zapłaconej kwoty składki z tytułu ubezpieczenia do zwrotu z PROW
Fot. Andreas Göllner z Pixabay

„Zarządzanie ryzykiem” z PROW przez refundację ubezpieczenia od salmonelli

Wydłużenie do końca 2022 roku realizacji PROW, wcześniej planowanego na okres do 2020 roku, zaowocowało dodatkową kwotą 4,6 mld euro i nowymi działaniami.

Właśnie zapowiedziano nabór wniosków na pierwsze z nich. ARiMR zacznie przyjmowanie wniosków 30 września, zakończy 31 października 2022 r.

„Zarządzanie ryzykiem”

– a dokładniej: „Działanie M17 Zarządzanie ryzykiem – dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt”  ma być pilotażem obejmującym ubezpieczenie od salmonelli, docelowo – jak zapowiadano, proponując to nowe działanie – dopłatą objęte będzie ubezpieczenie od innych chorób.

„Celem nowego działania jest wsparcie finansowe działań prewencyjnych hodowców zwierząt w zarządzanie ryzykiem, w prowadzonej przez nich działalności poprzez wykupienie polis ubezpieczeniowych. Przyczyni się to do przeniesienia części ryzyka na zakłady ubezpieczeń oraz do podnoszenia świadomości i odpowiedzialności u hodowców w zakresie konieczności stosowania działań bioasekuracyjnych i naprawczych zapobiegających rozprzestrzenianiu się salmonellozy wśród zwierząt. Wymogi w zakresie bioasekuracji stawiane przez zakłady ubezpieczeń producentom umożliwią zmniejszenie zagrożenia wystąpienia tej choroby. Jednoczenie zastosowanie dopłat do składek ubezpieczeniowych zachęci producentów do korzystania z tego rodzaju instrumentu” – zapisano w PROW.

Na realizację tego wsparcia zaplanowano 108,5 mln euro (w tym ponad 69 mln euro z EFRROW), co pozwoli na uzyskanie wsparcia dla ok. 6,7 tys. beneficjentów.

Kto skorzysta?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pomoc przysługuje hodowcom drobiu, bydła i świń (także spółkom), jeśli zawarli umowę ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą co najmniej na:

a) 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub

b) 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub

c) 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub

d) 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub

e) 4 sztuki bydła, lub

f) 14 sztuk świń.

Składka opłacona – do refundacji w 70 proc.

Umowa musi być opłacona na bieżąco (jeśli składka ma być opłacana w ratach, muszą być zapłacone wszystkie raty wynikające z umowy z terminem płatności do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Dopłaty nie mogą objąć okresu przed 1 kwietnia 2022 r.

Pomoc przyznaje się w wysokości 70% zapłaconej kwoty składki z tytułu ubezpieczenia, jeżeli z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód w wysokości przekraczającej 20% wyrażonej w złotych wartości:

1) średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości produkcji, ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji drobiu, bydła lub świń w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, albo

2) produkcji drobiu, bydła lub świń zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez producenta rolnego – w przypadku gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wniosek o przyznanie pomocy może dotyczyć kilku umów ubezpieczenia.

Szczegóły w załączonym rozporządzeniu.

Posty powiązane

error: Content is protected !!