Scroll Top
podstaną inwestycje poprawiające retencję

Do realizacji wytypowano 194 zadania na kwotę 570 mln zł
Fot. Albrecht Fietz z Pixabay

Do realizacji wytypowano 194 zadania na kwotę 570 mln zł
Fot. Albrecht Fietz z Pixabay

„Zarządzanie zasobami wodnymi” z PROW

Uaktualniony PROW przewiduje nawet 10 mln dotacji, w całości pokrywającej koszty, na inwestycję Wód Polskich poprawiającą retencję.

„Zarządzanie zasobami wodnymi” to drugi program, dodany do PROW 2014-2020, uzupełnionego kwotą 4,6 mld euro w związku z przedłużeniem o dwa lata jego realizacji.

Wody Polskie dofinansowane

Jego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jak przewidziano w PROW, pomoc z tego tytułu może być przyznana wnioskodawcy na operacje:

– dla których określono obszar oddziaływania na grunty rolne,

– realizowane na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji w czasie jej realizacji oraz przez okres związania celem,

– zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji,

– dla których przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa krajowego;

Beneficjent ma zobowiązać się do prowadzenia monitoringu (w tym m.in. uwilgotnienia gleby).

Wsparcie obejmuje 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna kwota udzielonej pomocy na operację nie może przekroczyć 10 mln zł.

Co z tego będzie?

Jak mówił podczas ostatniego posiedzenia Sejmu Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, ministerstwo to przygotowało kilka programów mających na celu przeciwdziałanie skutkom powodzi i suszy.

– Dotyczą one w pierwszej kolejności oczywiście działań związanych z małą retencją związaną przede wszystkim z rolnictwem – wyjaśniał wiceminister. – Chodzi o działania oparte na Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Komisja Europejska zaakceptowała strategiczną zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, wprowadzając m.in. wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w przypadku operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Przewiduje ono dofinansowanie inwestycji związanych z budową i przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach, które służyć mają ograniczeniu odpływu i zwiększeniu możliwości retencjonowania wody. Wsparcie ma na celu zwiększenie możliwości retencji oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w zlewniach rolniczych. Beneficjentem przedmiotowego poddziałania są Wody Polskie, w związku z czym do realizacji wytypowano 194 zadania na kwotę 570 mln zł. Przewidziane jest zwiększenie retencji wodnej o ok. 100 mln m3  wody na obszarze ok. 66 tys. ha, w tym 52 tys. ha to grunty rolne.

Posty powiązane

error: Content is protected !!